NIK wskazuje, że dwie nowelizacje ustaw o odpadach i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zakładają m.in.: zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych zadań monitoringowych stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne, skuteczne prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. "Celem przygotowanych zmian jest zagwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli na obszarze Polski" - podkreślono w informacji zamieszczonej na stronie NIK.

Izba dodaje, że w uzasadnieniu do projektu ustawy o IOŚ przywołuje się liczne kontrole NIK i jej zalecenia dotyczące np. wprowadzenia systemowych zmian w zakresie finansowania Inspekcji ze względu na niewydolność obecnego systemu, który doprowadził do poważnych dysfunkcji w funkcjonowaniu tej służby.

W projekcie ustawy wskazano np. na postulowaną przez NIK konieczność zwiększenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska liczby przeprowadzanych kontroli.

"Przytoczono też raport NIK o działaniach Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła w nim sposób programowania monitoringu rzek przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Zdaniem NIK ograniczają one liczbę planowanych badań, dostosowując je do posiadanych funduszy, a nie rzeczywistych potrzeb" - dodano.

Jak wskazano, cenne dla projektodawcy okazały się również zalecenia NIK zawarte w raporcie o systemie zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. "Kontrola wykazała, ze nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) ze strony IOŚ jest niewystarczający. Także sformułowała wniosek w tym zakresie dotyczący podniesienia jakości i skuteczności kontroli podmiotów działających w sektorze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym" - zauważono.

NIK chwali, że w projekcie ustawy o IOŚ wprowadza się stały mechanizm dofinansowania zarówno kontroli i badań oraz ocen stanu środowiska.

"Podkreślenia wymaga fakt, iż Rada Ministrów uznała projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw za pilny ze względu na konieczność niezwłocznego wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwalczanie procederu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel lub w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami, co jest realizacją rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli" - podsumowała Izba.

W środę posłowie rozpoczną prace nad tzw. pakietem odpadowym zawierającym projekty ustaw o odpadach i ustawy o IOŚ. Głównym celem zmiany w prawie ma być uszczelnienie sytemu i ukrócenie nieprawidłowości w gospodarce odpadowej, a także wzmocnienie inspekcji. (PAP)

autor: Michał Boroń