Posłowie pozytywnie zaopiniowali dokument; projekt ustawy został przygotowany przez komisję.

Wprowadzone zostały poprawki, które usunęły dwa artykuły znajdujące się w pierwotnie zgłoszonym projekcie, a które wzbudzały kontrowersje m.in. u posłów opozycji.

Chodzi o zapisy, który umożliwiały Straży Marszałkowskiej - na polecenie Marszałka Sejmu - pełnienie ochrony posłów i senatorów również poza terenami i obiektami parlamentu w przypadku uzasadnionego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Drugi zapis stanowił, że straż marszałkowska przy wykonywaniu swoich zadań w szczególnie uzasadnionych przypadkach może korzystać z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami. Osoby te mogłyby za taką pomoc otrzymać jednorazowe wynagrodzenie wypłacane ze środków będących w dyspozycji Kancelarii Sejmu.

Jak wynika z projektu ustawy o SM, do jej zadań należałaby m.in ochrona terenów parlamentu oraz obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Senatu.

Straż prowadziłaby ponadto rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu, a także podejmowała działania zmierzające do neutralizacji zagrożeń.

Do zadań SM należałoby także wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenie parlamentu, oraz konwojowanie pieniędzy, mienia i dokumentów.

Zaproponowano także, aby SM miała możliwość korzystania z informacji o osobach i zagrożeniach posiadanych m.in. przez policję, ABW, AW, SG, SKW, SWW, ŻW, SOP a także gromadzenie i przetwarzanie informacji mogących wpłynąć na realizację jej zadań.

Posłowie komisji chcą, żeby Straż Marszałkowska mogła także przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których to dotyczy, jeżeli będzie to służyło realizacji jej zadań.

Funkcjonariusze SM będą mieli m.in. prawo do legitymowania, zatrzymywania osób stwarzających w sposób "oczywisty" bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także osób w sposób "rażący naruszających porządek publiczny". Będą mogli także dokonywać kontroli osobistej i przeglądać bagaże.

W projekcie zaproponowano także, aby funkcjonariuszom przysługiwało prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej, kajdanek, pasa obezwładniającego, siatki obezwładniającej, pałki służbowej, ręcznych miotaczy gazu i "przedmiotów przeznaczonych do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej".

Zapisano także prawo do używania przez funkcjonariuszy broni palnej. Takie uprawnienia będą im przysługiwać m.in. w przypadku "konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu" na życie, zdrowie lub wolność uprawnionej lub innej osoby, ważne obiekty, urządzenia lub obszary, pościgu.

Wskazano także, że funkcjonariusz SM będzie miał prawo wykorzystać broń palną w przypadkach konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: zatrzymania pojazdu, jeżeli zagraża on życiu lub zdrowiu uprawnionej osoby lub innej, pokonania przeszkody uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia, zaalarmowania lub wezwania pomocy, unieszkodliwienia zwierzęcia, jeśli jego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu osoby, oddania strzału ostrzegawczego.

Komendanta SM będzie powoływał i odwoływał szef Kancelarii Sejmu. Szef Kancelarii Sejmu będzie także na wniosek komendanta powoływał jego zastępcę lub zastępców.

"Strażnik w toku wykonywania czynności służbowych obowiązany będzie do respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, a ponadto do działania z poczuciem powagi i godności, przestrzegania zasad dyscypliny, udzielania niezbędnej pomocy i ochrony osobom znajdującym się w budynkach i na terenie pozostającym w zarządzie kancelarii Sejmu i Senatu" - podkreślono w uzasadnieniu.

Projekt zakłada także, że funkcjonariuszom SM będzie przysługiwać emerytura zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych.

Zaproponowano ponadto wzrost zatrudnienia w SM o 120 etatów dla funkcjonariuszy i o 10 etatów dla pracowników cywilnych. Obecnie SM liczy 160 pracowników.

Według projektu ustawa o SM miałaby wejść w życie 20 maja 2018 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt ustawy przepisów wprowadzających ustawę o Straży Marszałkowskiej.

Przepisy dotyczące Straży Marszałkowskiej znajdują się obecnie w obowiązującej jeszcze ustawie o Biurze Ochrony Rządu, która w lutym zostanie zastąpiona ustawą o Służbie Ochrony Państwa. (PAP)

autor: Krzysztof Markowski