Ustawę z poprawkami o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych poparło 76 senatorów, sześciu się wstrzymało.

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do jednej z dyrektyw unijnych. Celem dyrektywy jest stworzenie spójnych rozwiązań prawnych dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich. Zgodnie z unijnymi zapisami przepisy muszą zostać przyjęte do 1 stycznia 2018 r. i mają wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Według zamierzeń rządu celem ustawy - oprócz dostosowania polskiego prawa do dyrektywy unijnej - jest poprawa funkcjonujących rozwiązań prawnych w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki.

Przepisy zobowiązują organizatorów lub agentów turystycznych, aby przed zawarciem umowy przekazał turystom informacje m.in. takie jak: miejsce pobytu, trasę, czas trwania lub środki transportu.

Ustawa wyłącza spod zakresu stosowania przepisów wycieczki tzw. jednodniowe - trwające krócej niż 24 godziny (chyba, że obejmują one nocleg). Przepisy nie będą też obejmowały imprez oferowanych, zamawianych i realizowanych okazjonalnie na zasadach niezarobkowych i wyłącznie o ograniczonej grupie podróżnych, a także podróży służbowych.

Regulacja zakłada m.in., że jeżeli konsument zawarł umowę o udziale w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania, jeżeli umowa była zawarta w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

Kolejnym elementem ustawy jest usprawnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności firmy turystycznej. Nowe przepisy wprowadzają także mechanizm zwrotu składek wpłacanych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Ponadto, zostanie zbudowany Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który obejmie wszystkich organizatorów turystycznych.

Przepisy wprowadzają także centralny punktu kontaktowy, który będzie ułatwiał pracę administracyjną, prowadzenie nadzoru nad organizacjami turystycznymi. Będzie ponadto ułatwił wymianę danych między państwami członkowskimi. Punkt kontaktowy ma być prowadzony przez ministra właściwego ds. turystyki.

Ustawa doprecyzowuje również konstrukcję umowy o udziale w imprezie turystycznej. W tej umowie będzie zawarta m.in. liczba posiłków na wycieczce czy informacja o dostępności imprezy turystycznej dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Reguluje także kwestie tzw. powiązania usług turystycznych - właśnie tych przepisów dotyczą przyjęte przez senatorów poprawki. W wersji przyjętej przez Sejm do powiązania usług turystycznych nie mogło dojść, gdy wartość "dodatkowych usług turystycznych" miała nie stanowić "znacznej części" podstawowej usługi - senatorowie zmienili sformułowanie "nie stanowi znacznej części" na sformułowanie: "stanowi mniej niż 25 proc.". (PAP)

Teraz ustawa wróci do Sejmu.

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Anna Mackiewicz