Rząd rozpatrzyć ma przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, przedstawiony przez resort w styczniu. Projekt ten przewiduje m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia w życie nowej ustawy, kadencji jej członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu po 30 dniach ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów.

W skład pierwszej izby KRS wejść mają: I Prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugą izbę ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli - wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Według MS, taki zapis ma na celu zobiektywizowanie trybu wyboru kandydatów, bo dotąd o wyborze członków Rady "decydowały w praktyce sędziowskie elity". Obecnie sędziów do Rady wybierają przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich.

Według projektu, jeżeli obie izby będą miały różne opinie o kandydacie na sędziego, wówczas ta izba, która wydała o nim opinię pozytywną może wnioskować o decyzję Rady w pełnym składzie. Wtedy za kandydatem musiałoby się opowiedzieć 17 członków Rady: I prezes SN, prezes NSA i członkowie Rady wybrani spośród sędziów.

Zgodnie ze styczniowym projektem, mandaty 15 członków KRS-sędziów obecnej Rady miały wygasnąć po upływie 90 dni od wejścia w życie nowej ustawy. W lutym zmieniono tę propozycję: mają wygasnąć po 30 dniach. Wybór nowych członków KRS w ich miejsce ma nastąpić w 30 dni od wygaśnięcia mandatów. Według MS ustawodawca ma prawo dokonywać wszelkich zmian, które zapewniają równe prawa dla wszystkich sędziów.

Zdaniem szefa resortu Zbigniewa Ziobry reforma wprowadzi cywilizowane, europejskie standardy i jest odpowiedzią na duże społeczne oczekiwanie zmiany. Jak mówił "czas najwyższej kasty dobiega końca". Szef MS podkreślał również, że propozycje są zgodne z konstytucją.

Projektowane przez MS rozwiązania krytykowały natomiast środowiska sędziowskie, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i niektóre organizacje pozarządowe. W opiniach tych zwracano uwagę na możliwą niekonstytucyjność części zaproponowanych przez MS zapisów. Również Krajowa Rada Sądownictwa w końcu stycznia oceniła, że projekt jest niekonstytucyjny. Nowa wersja projektu - zgodnie z decyzją KRS podjętą 1 marca - została skierowana do zaopiniowania na posiedzeniu Rady rozpoczynającym się we wtorek i zaplanowanym do piątku.

Obecnie Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków. Do jej kompetencji należy: opiniowanie aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów, rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego, przedstawianie wniosków o powołanie sędziów prezydentowi, czuwanie nad przestrzeganiem przez sędziów zasad etyki zawodowej oraz wszczynanie postępowań dyscyplinarnych.

Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie mają też omówić projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej autorstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak wynika z opublikowanego na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opisu, zaproponowane zmiany zakładają m.in. wygaśnięcie stosunku pracy b. pracowników i współpracowników służb PRL, uelastycznienie zasad zatrudniania w służbie zagranicznej dla ekspertów i umożliwienie MSZ nawiązywania krótszych kontraktów, przy jednoczesnej profesjonalizacji i bardziej precyzyjnym uregulowaniu zasad awansu i wymogów kompetencyjnych dla dyplomatów.

Zaprojektowane przez resort dyplomacji przepisy obejmują wprowadzenie sześciomiesięcznego "okresu przejściowego", w którym to czasie "dokonany zostanie kompleksowy przegląd kadr służby zagranicznej oraz zaproponowane zostaną nowe warunki pracy i płacy bądź nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa".

W znowelizowanej ustawie o służbie zagranicznej uregulowane zostać mają ponadto zasady wykonywania zadań służby zagranicznej przez funkcjonariuszy służb (Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SW i Państwowej Straży Pożarnej). Wprowadzony ma zostać wymóg uzyskania w takich przypadkach zgody ministra spraw zagranicznych. Minister ma ponadto uzyskać kompetencję do ustalania - "w porozumieniu z ministrem, kierownikiem urzędu centralnego bądź szefem właściwej służby" - warunków wykonywania zadań w służbie zagranicznej przez funkcjonariuszy i żołnierzy wymienionych służb, w tym zwłaszcza sposobu i terminów dokonywania związanych z tym rozliczeń budżetowych.

Projekt wprowadza ponadto nowe prawa socjalne dla pracowników służby zagranicznej.

Ponadto rząd zająć ma się we wtorek również projektem noweli ustawy o repatriacji, która m.in. ustala nową definicję repatrianta. W uzasadnieniu projektowanej noweli zwrócono uwagę, że dotychczas małżonek repatrianta deklarujący narodowość odmienną od polskiej nie miał prawa do otrzymania polskiego obywatelstwa, a jedynie do otrzymania zezwolenia na stały pobyt w naszym kraju, co często prowadziło do - jak to ujęto - dramatów związanych z podziałem rodzin. W związku z tym w projekcie zaproponowano uchylenie przepisu przewidującego udzielanie zezwoleń na pobyt stały na terytorium Polski członkom rodziny repatrianta. Nowe rozwiązania wiążą się ze zmianą definicji repatrianta.

Zgodnie z projektem ustawy repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, zamieszkująca na stałe terytorium Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatycką część Federacji Rosyjskiej, która przybyła do Polski na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji, z zamiarem osiedlenia się na stałe. Wizę krajową w celu repatriacji może otrzymać osoba deportowana lub zesłana przez władze ZSRR albo jej wstępni. Wiza może być wydana także małżonkowi i zstępnym do czwartego stopnia oraz małżonkowi zstępnego.

W projekcie zaproponowano utworzenie funkcji pełnomocnika rządu ds. repatriacji, którą będzie pełnił sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełnomocnik ma koordynować współpracę rządu i samorządu w zakresie repatriacji. Będzie on także powierzał prowadzenie ośrodków adaptacyjnych w drodze konkursu stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym, wydawał decyzje o pobycie repatriantów w ośrodku oraz przyznawał pomoc finansową na zapewnienie potrzeb mieszkaniowych po okresie pobytu w ośrodku.

Rząd ma także omówić projekt nowelizacji ustawy o rybołówstwie morskim, którego celem jest wyeliminowanie "negatywnie postrzeganego zjawiska handlu kwotami połowowymi". Resort gospodarki morskiej, który przygotował projekt, uzasadnia, że "zdaniem części środowisk rybackich możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich jest rozwiązaniem przynoszącym bardzo negatywne skutki". "Przekazanie, to faktycznie +sprzedaż+ kwot połowowych" – podkreśla resort. Ministerstwo, uwzględniając postulaty sektora, zaproponowało "utrzymanie jedynie możliwości przekazywania kwot połowowych przez danego armatora statku rybackiego pomiędzy jego statkami".

Określona w specjalnym zezwoleniu, indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych będzie mogła być przekazywana w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora. Ogólna kwota połowowa przyznana Polsce zgodnie z przepisami UE podlega podziałowi na m.in. indywidualne kwoty połowowe, które pozwalają armatorom na prowadzenie połowów komercyjnych. Ministerstwo uważa, że indywidualne kwoty lub dni połowowe, których armatorzy nie są w stanie wykorzystać zgodnie z przepisami, powinny zostać zwrócone do dyspozycji ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, który dokonałby ich podziału. (PAP)