statystyki

wróć do działu: Prawo

administracja

Administracja publiczna to jedyny, choć niedoskonały, sposób realizacji zadań państwa na podstawie ustanowionych przepisów prawa. Nie ma przepisów administracyjnego prawa materialnego poza konstytucyjnym zaleceniem mówiącym, że administracja ma działać w interesie publicznym. Z kolei przepisy proceduralne, ujęte w kodeksie postępowania administracyjnego, mają charakter instrukcji wewnętrznej dla urzędników. Urzędnicy podejmują decyzje administracyjne, które są aktami wiążącymi jednostronnie. W każdej decyzji jest element uznaniowości, a więc pewnej dowolności. Im większy jest ten margines, tym większa pokusa korupcji. Od niedawna mamy prawo domagać się dobrego traktowania w urzędzie.

Etyka urzędnicza

Z dniem 1 maja 2004 r. obowiązuje europejski Kodeks Dobrej Administracji. Jest to zbiór standardów określający obowiązki urzędników administracyjnych oraz innych funkcjonariuszy zatrudnionych w urzędach i instytucjach państwowych. Akt ten stanowi, że podstawowym prawem obywatela UE jest domaganie się zgodnego z prawem rozpatrzenia sprawy wniesionej do urzędu bez zbędnej zwłoki, a jeśli obywatel poniósł szkodę w wyniku działań administracyjnych – należy się mu odszkodowanie. Kodeks jest lapidarny, zawiera zaledwie 27 artykułów, ale ujmuje w nich wszystkie podstawowe zasady „dobrej praktyki”.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Kodeks Dobrej Administracji nakazuje urzędnikom nie tylko respektowanie prawa, uczciwość, uprzejmość, bezstronność, ale także obowiązek odpowiadania na pisma w języku obywatela wnoszącego pismo oraz prawo złożenia skargi do europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Administracja zespolona

Pojęcie administracji zespolonej zostało wprowadzone w Polsce w ramach reformy administracji z 1998 r. Na szczeblu wojewódzkim wyraża się w nazwie – zespolona administracja rządowa. Jej zwierzchnikiem jest wojewoda, który w szczególności kieruje nią i koordynuje jej działalność. Zadania i kompetencje określone w rozmaitych ustawach wykonują w imieniu wojewody, działający pod jego zwierzchnictwem, kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży wojewódzkich (inspekcje: sanitarna, handlowa, weterynaryjna, farmaceutyczna, oświatowa, budowlana, straż pożarna). Administracja niezespolona w Polsce jest częścią administracji rządowej w terenie. W przeciwieństwie do administracji zespolonej nie jest podległa wojewodzie, tylko poszczególnym ministerstwom, jak w przypadku urzędu skarbowego czy urzędu celnego.

Janina Kotłowska-Rudnik

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zobacz artykuł na ten temat: