Wycofanie nieruchomości niemieszkalnych z działalności gospodarczej i następnie wynajęcie ich w ramach prywatnego najmu nie jest czynnością opodatkowaną i nie wymaga korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego

Potwierdza to w licznych interpretacjach indywidualnych dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Bez podatku należnego…

Za każdym razem organ wyjaśnia, że wynajmowanie nieruchomości, czyli wykorzystywanie ich w sposób ciągły dla celów zarobkowych, oznacza, że nie są one przekazane na cele osobiste wspólników. Co za tym idzie – wycofanie nieruchomości do majątku prywatnego nie będzie opodatkowane – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 19 kwietnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.125.2024.1.NS).

Spytali o to m.in. wspólnicy spółki jawnej, którzy w ramach prowadzonej w tej formie działalności gospodarczej wynajmują innym firmom sześć magazynów oraz trzy działki. Wyjaśnili, że po wycofaniu tych nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazaniu ich do majątku prywatnego będą dalej je wynajmować, ale już w ramach najmu prywatnego lub prowadzonej samodzielnie (jednoosobowo) działalności gospodarczej. Pozostaną więc zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT i będą płacić podatek należny od najmu. Nie będzie tu miał zatem zastosowania art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, bo nie nastąpi dostawa towaru na cele osobiste wspólników – wyjaśnił organ.

…i bez korekty naliczonego

Przekazanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego w celu ich wynajmu nie będzie też zmianą w sposobie ich wykorzystania, a tylko taka sytuacja rodzi obowiązek korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT. Wspólnicy nie będą więc musieli skorygować podatku naliczonego, który został odliczony w związku z nakładami podnoszącymi wartość tych nieruchomości – potwierdził dyrektor KIS we wspomnianej interpretacji. To samo dotyczy dalszego wykorzystywania tych nieruchomości do działalności gospodarczej, tyle że prowadzonej już samodzielnie (indywidualnie).

Mowa tu o korekcie, którą co do zasady należy przeprowadzić, jeżeli od roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania, nie minęło 10 lat. Roczna korekta dotyczy więc jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego, który został odliczony przy nabyciu lub wytworzeniu (art. 91 ust. 2 ustawy o VAT).

Tak samo dyrektor KIS odpowiedział w interpretacji z 11 kwietnia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.90.2024.2.WH) na pytanie podatniczki, która w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się głównie wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi. Są to przede wszystkim lokale użytkowe. Kobieta wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i amortyzowała, a teraz planuje wyłączyć je z firmy i przekazać do majątku prywatnego. Nadal będzie je wynajmować, ale już w ramach najmu prywatnego.

Dyrektor KIS potwierdził, że wycofanie lokali z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie będzie opodatkowane, bo lokale wciąż będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT (nie zostaną przekazane na cele osobiste podatniczki). W konsekwencji nie pojawi się też obowiązek korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT.

Identyczny wniosek płynie z interpretacji z 10 kwietnia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.88.2024.2.AA).

Sprzedaż po 10 latach

Natomiast 23 kwietnia 2024 r. dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie podobnych konsekwencji, lecz dotyczących sprzedaży budynku użytkowego po ponad 10-letnim okresie wykorzystywania go do czynności opodatkowanych (sygn. 0112-KDIL3.4012.148.2024.2.NW).

Pytanie zadał podatnik, który najpierw wynajmował budynek użytkowy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Następnie ją zakończył (wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), a wynajem budynku kontynuował już w ramach najmu prywatnego. Pozostał zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli podatnik sprzeda teraz ten budynek, to będzie miało zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bo pomiędzy pierwszym zasiedleniem a zbyciem upłynęły co najmniej dwa lata. Zwolnieniem będzie objęta również dostawa gruntu, na którym budynek (budowla) jest posadowiony (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT).

Podatnik nie będzie też musiał skorygować podatku naliczonego, odliczonego na podstawie faktur dokumentujących wydatki związane budową i modernizacją, bo od oddania budynku do użytkowania do momentu planowanej sprzedaży upłynie ponad 10 lat. Dziesięcioletni okres korekty minie również w odniesieniu do poniesionych nakładów na modernizację. ©℗