Rada Europejska zgadza się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę objął ropę oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągami – taki zapis znalazł się w najnowszym projekcie konkluzji szczytu UE, do którego dotarła PAP.

Szczyt UE rozpocznie się w poniedziałek po południu. Obecnie w Brukseli trwają negocjacje ambasadorów państw członkowskich Wspólnoty, których celem jest znalezienie porozumienia „27-ki” w sprawie szóstego pakietu sankcji. Ze źródeł PAP wynika, że jeszcze w niedzielę blokowały go Węgry wskazując na to, że są państwem śródlądowym i embargo na ropę będzie zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa.

W najnowszym projekcie konkluzji Rada Europejska wzywa do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu, „zapewniając uczciwą konkurencję i równe warunki działania na jednolitym rynku UE oraz solidarność między państwami członkowskimi w przypadku nagłych przerw w dostawach”.

Przywódcy unijni mają też wezwać do jak najszybszego zajęcia się kwestią tymczasowego wyjątku od sankcji dla ropy naftowej dostarczanej rurociągami.

Unijni liderzy mają zobowiązać się do nasilenia presji na Rosję i Białoruś i wezwać wszystkie kraje do dostosowania się do sankcji UE. "Należy powstrzymać wszelkie próby obejścia sankcji lub pomocy Rosji w inny sposób" - czytamy w projekcie.

Rada Europejska ma wezwać Rosję do natychmiastowego zaprzestania masowych ataków na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich oddziałów i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

"Okrucieństwa popełniane przez siły rosyjskie, cierpienia i zniszczenia są niewypowiedziane. Rada Europejska wzywa Rosję do umożliwienia natychmiastowego dostępu pomocy humanitarnej i bezpiecznego wyjścia wszystkich zainteresowanych cywilów. Rada Europejska oczekuje pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym Konwencji Genewskiej dotyczącej traktowania jeńców wojennych. Wzywa również Rosję do natychmiastowego umożliwienia bezpiecznego powrotu ukraińskich osób przymusowo wywiezionych do Rosji" - czytamy w projekcie.

Przywódcy na szczycie mają wyrazić uznanie dla wszystkich osób, które pomagają w gromadzeniu dowodów i prowadzeniu dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych i innych najpoważniejszych przestępstw, oraz poprą intensywną pracę w tym zakresie prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

"Unia Europejska i jej państwa członkowskie zapewniły ochronę milionom uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie i nadal są zaangażowane w przyjmowanie ich i zapewnianie im bezpieczeństwa, w tym poprzez pomoc sąsiednim krajom. Rada Europejska wzywa Komisję do przedstawienia nowych inicjatyw wspierających te wysiłki w ramach wieloletnich ram finansowych" - czytamy w projekcie.

Projekt zawiera też zapisy dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy. "Unia Europejska i jej państwa członkowskie są przygotowane do odegrania w tym zakresie głównej roli. Dlatego należy rozważyć platformę odbudowy Ukrainy. Powinna skupiać rząd Ukrainy, Unię Europejską i jej państwa członkowskie, Europejski Bank Inwestycyjny, a także partnerów międzynarodowych, instytucje i organizacje finansujące oraz zainteresowane strony. Wsparcie UE dla odbudowy będzie powiązane z wdrażaniem reform zgodnych z jej europejską ścieżką. Rada Europejska zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji na tej podstawie" - czytamy w dokumencie.

Jeden z zapisów projektu mówi też, ze Unia Europejska pozostaje zaangażowana w dalsze wzmacnianie zdolności Ukrainy do obrony jej integralności terytorialnej i suwerenności.

Rada Europejska ma też "odnotować" przygotowanie opinii Komisji w sprawie wniosku Ukrainy oraz Mołdawii i Gruzji o członkostwo w UE i zapowiedzieć, że powróci do tej kwestii na swoim czerwcowym posiedzeniu.

Łukasz Osiński (PAP)