Zarząd PKP CARGO S.A. ("PKP CARGO") poinformował dziś o podpisaniu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("PKP PLK") Listu Intencyjnego, którego przedmiotem jest zainteresowanie kupnem przez PKP PLK od PKP CARGO 100% udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o. ("CARGOTOR").

Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego Listu Intencyjnego przystępują do kontynuowania wspólnych działań na rzecz realizacji ww. przedsięwzięcia i zobowiązują się do jego zakończenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Działania Zarządu PKP CARGO S.A.

Powyższe przedsięwzięcie jest elementem szerszych działań Zarządu PKP CARGO S.A. mających na celu optymalizację struktury Grupy Kapitałowej i jej zasobów pod kątem bieżących działań i wyzwań biznesowych, przede wszystkim jej uproszczenie, które pozwoli na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych.

Zdaniem Zarządu działalność CARGOTOR jako zarządcy infrastruktury kolejowej nie wpisuje się bezpośrednio w łańcuch wartości Grupy. Zarząd obecnie widzi potrzebę koncentracji na działalności związanej z głównym obszarem biznesu PKP CARGO S.A., tj. świadczeniem usług operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Problemy finansowe PKP CARGO S.A.

Równocześnie - mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w Spółce - Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej. Kolejne istotne ustalenia w wyżej wymienionym przedmiocie Spółka przekaże w trybie raportu bieżącego.

Transakcja nabycia udziałów w CARGOTOR przez PKP PLK

CARGOTOR Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą torową i usługową oraz udostępnianiem infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach komercyjnych. Z uwagi na obecną intensyfikację działań związanych z realizowanymi w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycjami infrastrukturalnymi z celem udrożnienia połączeń kolejowych realizowanych via przejście graniczne w Małaszewiczach na granicy z Ukrainą, w które zaangażowane są zarówno CARGOTOR, jak i PKP PLK, Strony przewidują, że potencjalna transakcja nabycia udziałów w CARGOTOR przez PKP PLK spowoduje efekt synergii wskazanych podmiotów w ramach realizacji ww. inwestycji.

List intencyjny nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania żadnej ze stron.