Rząd szykuje zmiany w szpitalnictwie, w planach jest m.in. koncentracja świadczeń i profilowanie szpitali. Projekt przewiduje m.in. możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez związki jednostek samorządu terytorialnego.

Celem wprowadzanych zmian – jak poinformował rząd - jest osiągnięcie korzyści dla pacjenta poprzez dopasowanie systemu lecznictwa szpitalnego do struktury demograficznej i rzeczywistych potrzeb zdrowotnych ludności. Ma to być osiągnięte m.in. przez koncentrację świadczeń i profilowanie szpitali.

Wzmocnienie systemu szpitalnego

Konieczne jest również – zaznaczono – "wzmocnienie systemu szpitalnego przez konsolidacje zasobów oraz racjonalizacje kosztów po stronie podmiotów leczniczych w sytuacji, gdy występuje nakładanie się lub nieefektywne rozproszenie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych na danym terenie oraz wzmocnienie nadzoru podmiotów tworzących nad programami restrukturyzacyjnymi".

Ministerstwo Zdrowia o NFZ

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, które przygotowało projekt przeprowadzona w 2017 r. reforma systemu zawiera umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w szpitalach nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w zakresie poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, koncentracji tych świadczeń, racjonalizacji kosztów po stronie podmiotów leczniczych oraz racjonalizacji wydatków po stronie płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia o zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej

Zdaniem resortu, wyodrębnianie w ramach wprowadzonego systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, sześciu poziomów zabezpieczenia szpitalnego oparte było na skomplikowanych i mało przejrzystych kryteriach, "nie niosąc istotnej wartości dodanej".

Ministerstwo Zdrowia o nieefektywnym wykorzystaniu zasobów kadrowych

MZ przyznaje, że "obserwowane jest nieefektywne wykorzystanie zasobów kadrowych i sprzętowo-infrastrukturalnych, jak również nieuzasadnione faktycznymi potrzebami utrzymywanie przez część podmiotów szpitalnych podwyższonej gotowości w ramach umów w trybie pełnej hospitalizacji, które generuje nadmiarowe koszty działalności podmiotów szpitalnych".

Ministerstwo wskazuje ponadto, że obserwowane jest również dublowanie oferowanych świadczeń i utrzymywanie w części podmiotów szpitalnych wykwalifikowanego personelu medycznego w ramach podwyższonej gotowości.

Projekt Ministerstwa Zdrowia

Projekt – jak podano - przewiduje szereg zmian mających na celu wzmocnienie systemu szpitalnego przez reformę struktury oraz zasad kwalifikacji do sieci szpitali oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających konsolidację podmiotów leczniczych oraz wzmocnienie nadzoru podmiotów tworzących nad tworzeniem i realizacją programów restrukturyzacyjnych.

"Uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych, powinno przyczynić się do ograniczenia dublowania oferowanych świadczeń i eliminację konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego" – oceniono.

Zmiany proponowane w zakresie zasad kwalifikacji do tzw. sieci szpitali nie będą miały wpływu na funkcjonowanie w tym systemie szpitali aktualnie w nim działających, których aktualny okres kwalifikacji upływa 30 czerwca 2027 r.

Projekt przewiduje m.in. możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez związki jednostek samorządu terytorialnego, jako podmioty tworzące. Dzięki temu rozwiązaniu będą one mogły łączyć samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przez co będą mogły powstać bardziej efektywne, większe podmioty lecznicze.

Ponadto projekt wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych tworzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których wystąpiła strata netto. Proponowane przepisy zakładają, że sporządzenie programu, poprzedzają analizy efektywności funkcjonowania i zarządzania, ekonomiczne, jakościowe, operacyjne, działalności leczniczej oraz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.