Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny we wtorek opowiedziała się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów wraz z poprawkami. Dotyczą one m.in. możliwości przyjmowania wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych w ramach grupy kapitałowej.

Prace nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

We wtorek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wróciła do rozpatrywania rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Podczas poprzedniego posiedzenia komisji, które odbywało się 15 maja i trwało trzy godziny, zgłoszono kilkadziesiąt uwag do artykułów od 1. do 25. Wtedy też przewodnicząca komisji Katarzyna Ueberhan (Lewica) zapowiedziała, że uwagi w formie poprawek będą zgłaszanie w drugim czytaniu projektu.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny we wtorek opowiedziała się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów wraz z poprawkami.

Podczas wtorkowego posiedzenia również zgłoszono uwagi. Biuro Legislacyjne Sejmu zgłaszało przede wszystkim te o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Komisja upoważniła biuro do naniesienia korekt o takim charakterze do projektu ustawy.

Zgłoszenie poprawek do projektu ustawy o ochronie sygnalistów

Zarekomendowano przyjęcie poprawki zgłoszonej przez Monikę Rosę (KO), która przewiduje możliwość przyjmowania wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych w ramach grupy kapitałowej. Warunkiem będzie zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustawą. "Jest to wyjście naprzeciw postulatom pracodawców, którzy zgłaszali, że koniecznością jest uwzględnienie wspólnej procedury w grupach kapitałowych" - wyjaśniła posłanka.

Zadecydowano również o zarekomendowaniu zlikwidowania rozdziału ósmego projektu ustawy. Przepisy będące w tej części projektu miałyby znaleźć się w rozdziale siódmym.

Ponadto wprowadzono zmiany w art. 62. projektu ustawy, który związany jest ze sporządzeniem sprawozdania przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ publiczny o danych statystycznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych. Zgodnie z poprawką sprawozdanie ma zostać sporządzone za 2025 r., a nie za 2024 r. Poprawka podyktowana jest krótkim okresem, przez jaki ustawa będzie działać w 2024 roku.

Rząd przyjął projekt ustawy wdrożeniowy do dyrektywy UE o ochronie sygnalistów

Rada Ministrów przyjęła na początku kwietnia projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób, które pracują w sektorze prywatnym lub publicznym i zgłaszają związane z pracą naruszenia prawa. Regulacja ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Dokument ten miał być wprowadzony przez kraje unijne do 17 grudnia 2021 r.

Zgodnie z projektem ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby.

Sygnalista będzie mógł zgłosić naruszenie prawa za pomocą wewnętrznych kanałów zgłoszeń, które zostaną utworzone przez podmioty prywatne i publiczne, zewnętrznych kanałów zgłoszeń do odpowiednich organów państwa i za pomocą ujawnienia publicznego (w szczególnie określonych przypadkach).

Definicja sygnalisty i rola Rzecznika Praw Obywatelskich w nowej ustawie

Sygnalistą z przysługującą mu ochroną będzie mógł zostać pracownik, ale też były pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, stażysta czy wolontariusz.

Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ten urząd zajmie się też przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów, jeśli chodzi o konstytucyjne prawa oraz wolności człowieka i obywatela.

Zapowiedź wejścia w życie przepisów o ochronie sygnalistów

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od ich ogłoszenia.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ jann/