W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używania radia i telewizora. Przedstawiono również zniżki za opłacenie abonamentu RTV z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Przypomnijmy: opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych naliczane są odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych.

Abonament RTV w 2025 r.

Od 2025 roku abonament RTV wyniesie: 8,70 zł miesięcznie za używanie odbiornika radiofonicznego oraz 27,30 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego.

Zniżki w przypadku wniesienia opłat za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 roku wyniosą:

  • 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry
  • 4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
  • 5 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry
  • 10 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

To oznacza, że w przypadku płatności z góry za rok opłata za radio wyniesie 94,00 zł, a za telewizor 294,90 zł.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. Jak podaje KRRiT, w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (w 2023 roku opłata ta wynosi 819 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego i 261 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego)

Zwolnienie z opłat za abonament RTV

Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, całkowite zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób:

  • które ukończyły 75. rok życia,
  • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • zaliczonych do I grupy inwalidzkiej,
  • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.