Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3 proc. w 2024 r. z 2,6 proc. prognozowanych wcześniej. Prognoza na rok 2025 pozostała niezmieniona i wynosi 3,4 proc. – poinformował BŚ. „Spadek inflacji na rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się w Europie i Azji Środkowej był szybszy od oczekiwań, przede wszystkim dzięki gwałtownym spadkom światowych cen energii i żywności." - dodano w raporcie.

Bank Światowy opublikował raport na temat perspektyw wzrostu gospodarek wschodzących Europy i Azji Środkowej.

Prognoza wzrostu PKB dla Polski na 2024

„Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2024 roku z oczekiwanych poprzednio 2,6 proc., głównie z uwagi na odbicie konsumpcji prywatnej, którą wspierają spadająca inflacja, wzrost płac realnych, napięty rynek pracy, oraz wzrost świadczeń i transferów socjalnych. Prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce na 2025 r. pozostała niezmieniona na poziomie 3,4 proc. W przyszłym roku wzrost PKB będzie dodatkowo wspierany przez wzrost inwestycji, napędzany przez reformy strukturalne i napływ funduszy unijnych” – wskazano w komunikacie poświęconym prognozom.

Spadek tempa wzrostu gospodarczego na świecie

W ocenie ekonomistów BŚ w 2024 r. na rynkach wschodzących regionu Europy i Azji Środkowej nastąpi obniżenie aktywności gospodarczej. Przedstawiciele banku wyjaśnili, że powodem niższej aktywności jest spadek tempa wzrostu na świecie, restrykcyjna polityka pieniężna i spowolnienie w Chinach, a także spadki cen surowców.

„Tempo wzrostu gospodarczego w regionie, które w 2023 r. przyspieszyło do 3,3 proc. w związku z powrotem Rosji, jak i dotkniętej wojną Ukrainy na ścieżkę wzrostu oraz silniejszym odbiciem gospodarek Azji Środkowej, w bieżącym roku prawdopodobnie straci rozpęd i wyniesie 2,8 proc. Tempo wzrostu powinno się utrzymać na podobnym poziomie także w 2025 r.” – poinformowano.

Z raportu wynika, że na dodatkowe osłabienie wzrostu mogą wpłynąć m.in. gorsze od oczekiwań ożywienie u głównych partnerów handlowych, zwłaszcza w strefie euro, restrykcyjna polityka pieniężna oraz zaostrzenie sytuacji geopolitycznej. Wskazano także, że „powolny wzrost gospodarczy jeszcze bardziej opóźni odbudowę regionu” po serii wstrząsów wywołanych trwającą inwazją Rosji na Ukrainę, pandemią oraz kryzysem wzrostu kosztów życia z 2022 r.

Mediana rocznej inflacji

Spadek inflacji na rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się w Europie i Azji Środkowej był szybszy od oczekiwań, przede wszystkim dzięki gwałtownym spadkom światowych cen energii i żywności. Mediana rocznej inflacji cen konsumpcyjnych w regionie spadła z 15 proc. na początku 2023 r. do 4,2 proc. w lutym 2024 r. Pomimo ubiegłorocznego wzrostu realnych dochodów gospodarstwa domowe nadal odczuwają skutki kryzysu kosztów życia sprzed dwóch lat” – dodano w raporcie Banku Światowego.