Już 7 kwietnia Polacy wskażą osoby, które będą ich przedstawicielami w samorządach lokalnych. W licznych miejscowościach zmieni się burmistrz będący organem wykonawczym gminy. Poniżej wyjaśniamy czym zajmuje się burmistrz oraz ile trwa jego kadencja.

Kim jest burmistrz?

Jak wynika z przepisów, burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Dotyczy to gmin, w których siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium danej gminy.

Burmistrz może również być kierownikiem urzędu stanu cywilnego, często jednak to zadanie powierza się osobom trzecim.

Kto może zostać burmistrzem?

Zgodnie z przepisami, burmistrzem może zostać obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat.

Kandydat na burmistrza nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Co istotne, prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu albo pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Czym zajmuje się burmistrz?

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Ile trwa kadencja burmistrza?

Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i trwa pięć lat. Upływa ona z dniem upływu kadencji rady gminy.

Zgodnie z zasadą dwukadencyjności burmistrzów, osoby, które zajmują te stanowiska dzięki wyborowi w 2018 roku, będą mogły ubiegać się o nie jeszcze tylko raz.