Obsługą programów "Senior plus" i "Aktywni plus", realizowaną dotąd przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zajmie się minister ds. polityki senioralnej w kancelarii premiera – podano w informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.

Odświeżona polityka senioralna. Nowe perspektywy

Ministrą ds. polityki senioralnej jest Marzena Okła-Drewnowicz, którą 13 grudnia 2023 r. powołał na tę funkcję prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2023 r. zadania z zakresu polityki senioralnej, leżące dotąd w gestii ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, będą realizowane przez ministra ds. polityki senioralnej, którego urząd obsługuje kancelaria premiera.

W poniedziałek w wykazie prac rządu opublikowano informacje o projektach uchwał, które precyzują, że do zadań z zakresu polityki senioralnej należy obsługa m.in. programu "Senior plus" na lata 2021-2025 i programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus" na lata 2021-2025. Zaznaczono, że cele programów się nie zmieniają.

“Senior plus” ma przynieść seniorom szerszą ofertę kulturalną, edukacyjną i aktywizacyjną

"Senior plus" jest programem dla samorządów. Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na tworzenie lub utrzymanie dziennych domów i klubów seniora.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – zależnie od lokalnych potrzeb.

Co stawia sobie za cel program “Aktywni plus” dla seniorów?

"Aktywni plus" to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego. W jego ramach realizowane są projekty, które m.in. zapewniają osobom starszym różnorodne formy aktywności dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Program zakłada cztery priorytety: "aktywność społeczna", "partycypacja społeczna", "włączenie cyfrowe" i "przygotowanie do starości".