Potrzebna jest pilna nowelizacja przepisów - czytamy w stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do MKiDN - ponieważ władze mediów publicznych, zarówno powołanych przez Radę Mediów Narodowych, jak i Ministerstwo Kultury, powołane są w oparciu o niekonstytucyjne normy prawne.

Zdaniem RPO tylko Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może powoływać zarządy w mediach publicznych

RPO Marcin Wiącek opublikował komunikat dotyczący swojego wystąpienia do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza ws. sytuacji w mediach publicznych:

Legitymacja zarządów i rad nadzorczych, powoływanych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. opiera się na niekonstytucyjnej normie prawnej. Dotyczy to zarówno organów powołanych przez Radę Mediów Narodowych, jak też przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- to stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdaniem RPO wyrok TK z roku 2016 wskazał, że organem kompetentnym do powoływania zarządów i rad nadzorczych w mediach publicznych powinna być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a nie Rada Mediów Narodowych, ani MKiDN. "TK wskazał przede wszystkim na konieczność jego wykonania przez ustawodawcę w sposób zapewniający udział KRRiT w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych.

Argumentacja Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka

RPO zauważa: "Należy stwierdzić, że legitymacja zarządów i rad nadzorczych powoływanych po ogłoszeniu wyroku TK w sprawie K 13/16 przez Radę Mediów Narodowych opierała się na niekonstytucyjnej normie prawnej - z tego powodu, że w procedurze powołania nie uczestniczyła KRRiT". Dodaje też, że w wyroku TK podkreślono, że "niedopuszczalne z punktu widzenia Konstytucji jest powierzenie kompetencji, które powinny należeć do KRRiT, organowi ‘powiązanemu - choćby w niewielkim wymiarze - z rządem’".

Rzecznik Praw Obywatelskich przytacza kolejne racje za takim stanowiskiem: "Z wyroku Trybunału wynika, że o ile funkcjonowanie publicznej radiofonii i telewizji w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa jest dopuszczalne, o tyle konstytucyjnie umocowane zadania KRRiT (art. 213 ust. 1 Konstytucji) stanowią wyjątek od zasady powierzającej Radzie Ministrów sprawy polityki państwa. Do tych spraw należy m.in. ochrona interesów Skarbu Państwa (art. 146 ust. 4 pkt 4 Konstytucji). Z powyższego wynika, że na gruncie Konstytucji niedopuszczalny jest mechanizm zakładający powoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji bezpośrednio przez rząd czy członków rządu".

Jak rozwiązać sytuację mediów publicznych?

Według RPO, w tej sytuacji konieczna jest nowelizacja przepisów, tak, by były one zgodne z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Zaznaczył, że nowelizacja przepisów powinna odpowiadać zaleceniom z wyroku TK z 2016 roku i wystąpień RPO. "Konieczne jest włączenie KRRiT w procedury powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Rada Ministrów, jej członkowie, jak również pozakonstytucyjne organy, takie jak RMN, nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na skład organów spółek rtv" - oświadczył Wiącek.

Marcin Wiącek zwraca się bezpośrednio do ministra kultury: "RPO prosi ministra Bartłomieja Sienkiewicza o ustosunkowanie się do tych uwag i o informację dotyczącą stanu prac zmierzających do doprowadzenia obowiązującego stanu prawnego do zgodności z orzecznictwem TK i standardami międzynarodowymi w obszarze funkcjonowania mediów publicznych".

Obecny stan i status mediów publicznych. Kilka faktów

Sejm podjął w ubiegły wtorek uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającej Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Prezydent Andrzej Duda ocenił to działanie jako sprzeczne z konstytucją; podobnie sytuację ocenili politycy PiS, którzy rozpoczęli serię interwencji w siedzibach TVP i PAP oraz protestów przeciwko zmianom w kierownictwie mediów. W sobotę prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów na następnych rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w środę decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN.