Rada Ministrów opowiedziała się za przepisami mającymi na celu ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) - poinformowano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Jak wyjaśniono przepisy w tej sprawie znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie noweli ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Nowe rozwiązania - jak wskazano - mają pozwolić również na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności jeśli chodzi o wspólne zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym.

W komunikacie przypomniano, że Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) została powołana do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przewozu drogowego. Obecnie ITD funkcjonuje na szczeblu terenowym w oparciu o struktury z podziałem administracyjnym państwa – tj. 16 wojewódzkich inspektorów, które wchodzą w skład administracji zespolonej w województwach.

Projekt przewiduje, że wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego zostaną wyłączeni ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej. ITD zostanie zorganizowana w ramach administracji niezespolonej, podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

"Obecnie wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego funkcjonują w ramach struktur wojewódzkiej administracji zespolonej. Chcemy dokonać ujednolicenia równolegle funkcjonujących struktur terenowych Inspekcji i znieść dualizm ich podległości, tak aby podlegały wyłącznie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego" - wskazał cytowany w komunikacie resortu infrastruktury minister Alvin Gajadhur.

Zgodnie z nowymi przepisami ustanowiony zostanie jeden budżet dla całej Inspekcji Transportu Drogowego. Wyjaśniono, że wprowadzenie jednolitego budżetu umożliwi "przejrzyste, elastyczne i sprawne zarządzanie środkami finansowymi w zależności od potrzeb". Stworzy też możliwość rozliczania środków budżetowych, które przekazywane są poszczególnym jednostkom organizacyjnym ITD, w powiązaniu z osiągniętymi przez nie wynikami kontrolnymi i zrealizowanymi zadaniami.

W komunikacie wskazano, że zaproponowane rozwiązania usprawnią funkcjonowanie ITD poprzez możliwość wzmocnionego nadzoru przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jeśli chodzi o realizację zadań, które są przewidziane w planach kontrolnych o znaczeniu ogólnokrajowym. Nowe przepisy będą miały także pozytywny wpływ na uczciwą konkurencję na rynku przewozów drogowych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mick/