Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o Funduszu wsparcia krajowego sektora zbrojeniowego, który zakłada powołanie takiego funduszu, dysponującego budżetem nie mniejszym niż 8,5 mld zł na lata 2024-2027, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu ustawy planowane jest na IV kw.

"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, a w szczególności intensywny konflikt zbrojny na Ukrainie, po stronie państwa polskiego zaistniał obowiązek zwiększenia potencjału krajowego przemysłu obronnego. Obowiązek ten dodatkowo wzmacnia fakt dynamicznego rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, który niesie za sobą zwiększone zapotrzebowanie na różnego rodzaju wyposażenie i uzbrojenie" - czytamy w wykazie.

Projekt zakłada utworzenie Funduszu Wsparcia Krajowego Sektora Zbrojeniowego, który jako państwowy fundusz celowy ma służyć nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek krajowego sektora zbrojeniowego umożliwiając im pozyskanie dofinansowania na inwestycje oraz rozbudowę zdolności produkcyjnych.

Planowana uchwała w sprawie systemu wsparcia krajowego sektora zbrojeniowego upoważnia ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, działającego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, do przygotowania projektu ustawy powołującej Fundusz Wsparcia Krajowego Sektora Zbrojeniowego na lata 2024-2027, który będzie dysponował środkami w wysokości nie mniejszej niż 8,5 mld zł.

Fundusz ma zapewnić wsparcie dla podmiotów krajowego sektora zbrojeniowego, w szczególności na rzecz prowadzonych lub planowanych przez nie inwestycji rozwojowych.

Jako rozwiązanie przejściowe przyjęto możliwość przeznaczenia przez Radę Ministrów środków w kwocie nie mniejszej niż 3,697 mld zł z Funduszu Reprywatyzacji na wsparcie inwestycji rozwojowych podmiotów krajowego sektora zbrojeniowego planowanych bądź prowadzonych w 2023 r.