Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy z zespołem ekspertów wydał nową publikację pt. "Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych. Nowy przewodnik dla kierowników placówek medycznych" - poinformował w środę na platformie X (dawniej Twitter) Rzecznik Praw Pacjenta.

Jak wskazano w komunikacie, możliwości, jakie daje monitoring wizyjny, w tym możliwość stałej, zdalnej obserwacji pacjentów i skrócenie czasu reakcji personelu w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, mogą istotnie przyczynić się do poprawy standardów bezpieczeństwa pacjentów.

"Obecnie kwestie możliwości zastosowania monitoringu wizyjnego są rozproszone pomiędzy kilkoma aktami prawnymi o różnych rangach. Brzmienie przepisów i różnice terminologiczne powodują liczne wątpliwości interpretacyjne. Postępowania prowadzone przez Rzecznika na przestrzeni lat pokazują, że rozumienie dozwolonych miejsc i zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta, w zestawieniu z zapewnieniem mu bezpieczeństwa oraz efektywnym zarządzaniem podmiotem – różnią się pośród poszczególnych podmiotów leczniczych" - wyjaśniono.

Jak przypomniał Rzecznik Praw Pacjenta, publikacja "Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych. Nowy przewodnik dla kierowników placówek medycznych" związana jest z przyjęciem nowych przepisów - ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta zakłada nowe zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych, które w ocenie autorów przewodnika otwierają perspektywę przyszłych zmian w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

Przewodnik składa się z czterech części, które stopniowo wyjaśniają praktyczne aspekty wdrażania nowych przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego.

Jak wyjaśniono w komunikacie, w pierwszej części autorzy poradnika przedstawiają podstawy prawne prowadzenia monitoringu wizyjnego w podmiotach oraz rozbieżności interpretacyjne, wynikające z postępowań prowadzonych przez RPP oraz orzecznictwa.

Druga część ma postać syntezy poszczególnych aspektów zastosowania monitoringu wizyjnego na podstawie doświadczeń podmiotów leczniczych, dostępnej literatury, badań, a także przykładów pochodzących z innych państw. "Osnową tej części rozważań jest relacja pomiędzy bezpieczeństwem a prawem pacjenta do poszanowania intymności i godności, która jest kluczowa i stale obecna w dyskusji o monitoringu wizyjnym" - wskazano.

W kolejnej części autorzy prezentują rekomendacje dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego na podstawie zmienionych przepisów oraz postulowane kierunki zmian de lege ferenda.

Ostatnia, czwarta część składa się z 9 kazusów, czyli praktycznych przykładów zastosowania przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego i ich interpretacji w kontekście problematycznego stanu faktycznego.

Jak oceniono, zamiarem autorów przewodnika jest zainicjowanie dyskusji o monitoringu wizyjnym w procesie opieki nad pacjentami. Przede wszystkim dokument ma służyć jednolitemu realizowaniu praw pacjenta we wszystkich podmiotach leczniczych.

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta, celem przewodnika jest ułatwienie podmiotom leczniczym ewentualnej decyzji o zastosowaniu monitoringu wizyjnego, poprzez ustalenie jednolitego rozumienia obecnych przepisów, pojęć, relacji pomiędzy bezpieczeństwem pacjenta, zarządzaniem podmiotem a prawami pacjenta, w szczególności prawem do świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z aktualnej wiedzy medycznej, poszanowania intymności i godności.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ mhr/