Prezydent podpisał nowelizację ustawy o publicznym transporcie drogowym, której celem jest poprawa funkcjonowania przewozów drogowych osób w transporcie publicznym, zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju, eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niezaspokajającym podstawowych potrzeb komunikacyjnych pasażerów, podała Kancelaria Prezydenta.

Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym dotyczą m.in:

- rozszerzenia zakresu ustawy o zasady finansowania regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym, a nie wyłącznie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

- definicji legalnej przewoźnika;

- dokumentów, na podstawie których może odbywać się publiczny transport zbiorowy;

- zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego;

- warunków zawierania przez operatorów umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- uzgadniania zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców;

- zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

- zasady finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

- rekompensat i dopłat przysługujących operatorom i przewoźnikom;

- obowiązków ewidencyjnych operatorów.

"Zmiany w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przesądzają o tym, że dopłacie ze środków Funduszu będą podlegały linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia ustawy w życie. Dopłata ma być ustalana w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa określa także warunki uzyskania dopłaty i sposób jej podział" - czytamy w komunikacie.

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dotyczą w głównej mierze decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, a także opłaty podstawowej oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym polega m.in. na wskazaniu, że w 2023 r. środki Funduszu mogą być przekazane PKP PLK SA z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia udziałów w kapitale zakładowym CARGOTOR Sp. z o.o. Ustawa stanowi także, że w roku 2023 środki Funduszu mogą pochodzić również z wpływów ze skarbowych papierów wartościowych.

Zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej polegają na upoważnieniu Agencji do prowadzenia działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych oraz tworzenia w tym celu spółek.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczej części po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)