Senat wprowadził poprawki do ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, których celem jest rejestracja w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, obrotu paliwami opałowymi SENT oraz przewozów kabotażowych, wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat wprowadził do ustawy kilkanaście poprawek, większość miała charakter redakcyjny. Poprawki merytoryczne mają na celu wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT także przewozów kabotażowych, działań wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej oraz przewoźników podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (mających siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa Unii Europejskiej).

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ma zastosowanie do przewoźników drogowych, mających siedzibę w innym państwie i kierujących tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium RP.

Zgodnie z ustawą, podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) jest zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

Do kontroli ważności zgłoszeń delegowania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich używany będzie system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Przepisy ustawy określają obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmował kontrolę drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa określa także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz egzekucji nałożonych sankcji.

W przypadku, gdy zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, w ramach przewozu wykonuje jednocześnie kilka operacji transportowych, dla których jest wymagane posiadanie więcej niż jednego zezwolenia, każda taka operacja transportowa wymaga osobnego zgłoszenia. Przy braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Takie rozwiązanie spowoduje, że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru zgłoszeń nastąpi obowiązek okazania nowego zezwolenia na dany przewóz przez przewoźnika zagranicznego.

(ISBnews)