Producenci rolni będą mogli uzyskać rekompensatę z tytułu utraty przychodów z działalności w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych - zakłada ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która została podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Sejm uchwalił ustawę 9 maja 2023 r. Wprowadza ona także zmiany w: ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

W drodze ustawy utworzony zostanie Fundusz Ochrony Rolnictwa. Fundusz będzie stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym ma dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Środki finansowe Funduszu nie będą środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koszty związane z realizacją przez KOWR zadań związanych z obsługą Funduszu będą pokrywane ze środków Funduszu w ryczałtowej wysokości 2,5 proc. sumy wpłat na Fundusz w danym roku.

Dochodami Funduszu będą: wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu Ministra Finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125 proc. wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, nabytych od producentów rolnych.

Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. Wysokość rekompensaty będzie ustalana jako iloczyn procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny.

Stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego KOWR w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. (PAP)

awy/ mmu/