Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się projektem ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego, propozycją nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także projektem noweli ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Zgodnie z porządkiem obrad ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr.

Najnowszy projekt ustawy mającej wdrożyć w Polsce system kaucyjny opublikowano na stronach RCL na początku kwietnia br. Uzupełniono go o dwa projekty rozporządzeń; o wysokość kaucji za zwracane butelki i puszki (miałaby ona wynieść 50 gr od opakowania); ws. stawek opłat produktowych, które przedsiębiorcy będą musieli uiścić w przypadku nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych lub jeśli nie przystąpią do systemu kaucyjnego.

W ramach projektowanego systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Regulacja - jak wskazywano w wykazie prac legislacyjnych rządu - ma m.in. zagwarantować uruchomienie bezpiecznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej na potrzeby realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przez kluczowe urzędy i podmioty działające w kraju.

Projekt zakłada powołanie w tym celu operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB), który będzie wyznaczany przez premiera i będzie m.in. świadczył usługi telekomunikacyjne dla wskazanych w ustawie podmiotów. Do ustawy wprowadzono możliwość pierwokupu przez wykonawcę sieci telekomunikacyjnych pozostających we własności Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Projektowana regulacja wzmocni pozycję Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, który będzie miał uprawnienia do wydawania ostrzeżeń o incydentach krytycznych wraz z zaleceniem określonych zachowań. Pełnomocnik będzie mógł również wydawać rekomendacje mające wzmocnić poziom cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a podmioty te będą zobowiązane uwzględnić te rekomendacje podczas procesu zarządzania ryzykiem.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizaji ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, której celem jest zwiększenie efektywności działań ZPHM jako zespołu szybkiego reagowania. Zespół powołano w 2022 roku m.in. do prowadzenia akcji ratunkowo-ewakuacyjnych polskich obywateli.

Autorzy propozycji wskazali, że doświadczenie z dotychczasowego funkcjonowania Zespołu wskazuje, iż konieczne są zmiany mające na celu zwiększenie efektywności działań ZPHM jako zespołu szybkiego reagowania. W projekcie - wskazano - proponowane są zmiany doprecyzowujące i porządkujące plan organizacji i działania ZPHM. Zakłada się również m.in. zniesienie obowiązku bezpośredniego kierowania działaniami ZPHM przez szefa zespołu m.in. w przypadku prowadzenia w tym samym czasie dwóch różnych działań. W projekcie sprecyzowano także m.in., że zadania obsługi ZPHM realizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W opisie projektu podkreślono, że - w celu wspierania działań ZPHM - dodano możliwość powoływania ekspertów, których wiedza specjalistyczna lub umiejętności są niezbędne do realizacji konkretnego zadania lub dla zapewnienia bezpieczeństwa działań ZPHM. Jak zaznaczono - ze względu na specyfikę działań Zespołu (działania w różnych regionach świata, w tym zagrożonych terroryzmem, przestępczością, działaniami wojennymi) - konieczne jest zapewnienie członkom ZPHM ubezpieczenia od porwania i okupu, tymczasem obowiązujące przepisy nie regulują tej kwestii.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. (PAP)

rbk/ mchom/ mick/ maja/ itm/