Rząd chce przyjąć projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnym, który zakłada wprowadzenie nowego świadczenia, zasad jego przyznawania oraz wypłacania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu planowane jest na marzec.

"Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające […] będzie świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia będą osoby legitymujące się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia" - czytamy w wykazie.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie:

1) od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia,

2) od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami.

Kwota otrzymywanego świadczenia wspierającego będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w roku 2023 po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto, podano także.

Projektowana ustawa zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50% do 200% renty socjalnej w zależności od określonego w decyzji poziomu potrzeby wsparcia. Realizacja świadczenia wspierającego będzie stanowiła zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

(ISBnews)