W systemie oświaty pojawi się nowy rodzaj placówki, który został określony jako branżowe centrum umiejętności.

Branżowe centrum umiejętności (BCU) ma być zaawansowane technologicznie w kształceniu i egzaminowaniu w określonej dziedzinie zawodowej. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który trafił do konsultacji społecznych.

Zgodnie z założeniami nowelizacji, BCU będą się zajmować wspieraniem określonych dziedzin zawodowych w rozwoju umiejętności oraz wspieraniem współpracy między kształceniem zawodowym, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, a pracodawcami.

Zdaniem autorów projektu, celem proponowanych zmian jest przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki i funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, przez wzmocnienie oraz konsolidację działań na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji w trzech obszarach (kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i tzw. uczenia się przez całe życie).

Docelowo te rozwiązania mają się przyczynić do rozwoju szkolnictwa branżowego. W całym kraju do 2028 r. takich placówek branżowych ma powstać 120. Ich zadaniem ma być skupienie się na ożywieniu gospodarki po kryzysie spowodowanym COVID-19. Podstawą do zatrudnienia w tych centrach będzie Karta nauczyciela, a dla osób, które nie będą nauczycielami, zatrudnienie będzie się odbywało na podstawie prawa oświatowego za zgodą dyrektora centrum.

Placówki będą nadzorowane i kontrolowane przez kuratorów oświaty. Z kolei finasowanie tych centrów będzie realizowane na podstawie subwencji i dotacji.

Projekt przewiduje też, że organem prowadzącym BCU mają być samorządy, osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej. Ich zakładanie w przypadku publicznych, jak również niepublicznych centrów odbędzie się na podobnych zasadach jak przy tworzeniu szkół.

Resort nauki wskazuje, że tego rodzaju działania zostały zapoczątkowane reformą kształcenia zawodowego wprowadzoną wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Od września 2019 r. obowiązuje ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 ze zm.), wprowadzająca zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Nowy system szkolnictwa branżowego składa się obecnie z branżowych placówek I i II stopnia, techników i szkół policealnych.

Priorytetem proponowanych rozwiązań ma być zaangażowanie pracodawców na każdym etapie kształcenia zawodowego, począwszy od określania potrzeb w zakresie nowych zawodów i kwalifikacji, przez projektowanie i realizację kształcenia zawodowego przy ścisłym udziale pracodawców, wyposażanie lub doposażanie pracowni, skończywszy na weryfikacji efektów uczenia się i zatrudnieniu absolwentów szkół. Wejście w życie niniejszego projektu ma na celu realizację kamieni milowych ujętych w KPO.