Projektowane zmiany mają na celu:

  • wprowadzenie definicji grupy kapitałowej, która będzie rozumiana jako grupa przedsiębiorstw powiązanych Zmiana ta wynika z konieczności przyjęcia odpowiedniej definicji na potrzeby obliczania maksymalnej kwoty pomocy oraz kumulacji pomocy, udzielanej w ramach programu.
  •  zmianę warunków, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, aby mogli się ubiegać o udzielenie pomocy. Pomoc będzie mógł otrzymać przedsiębiorca, który nie znajduje się na liście sankcyjnej lub wobec którego nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ani nie zostały orzeczone kary, o których mowa w tej ustawie, czytamy w wykazie.
Reklama

(ISBnews)