Senat w czwartkowym głosowaniu zgłosił poprawki do ustawy budżetowej na 2023 r. Zaproponował m.in. zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, czy wykreślenie zapisu, na mocy którego publiczna radiofonia i telewizja mają otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach.

Senat w czwartek podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na 2023 r. Izba wyższa przyjęła większość spośród 81 przygotowanych poprawek do budżetu; odrzucona została jedna, a trzy zostały wykluczone przez inne przegłosowane poprawki.

Przed głosowaniami Senat zdecydował, żeby większość poprawek zblokować i głosować łącznie.

Wśród poprawek, których przyjęcie poparł Senat są m.in. zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania przez państwo części zadań służby zdrowia; zwiększenie o 2 mld zł wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą czy o 500 mln zł na in vitro.

Senatorowie zgodzili się też na wykreślenie zapisu, na mocy którego publiczna radiofonia i telewizja mają otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu.

Zdecydowano też o zmniejszeniu limitu emisji papierów skarbowych, które mają zostać przekazane różnym instytucjom, z 25 mld zł do 22,3 mld zł.

Senatorowie poparli też wniosek o przywróceniu 10 mln zł dla Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na wsparcie dla Polonii. Opowiedziano się również za zwiększeniem wydatków na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych czy zwiększeniem budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Senat opowiedział się także za zmianą zapisanej w budżecie inflacji średniorocznej z 9,8 proc. na 13,1 proc., czyli do poziomu prognozowanego przez Narodowy Bank Polski.

Aprobatę uzyskały w głosowaniu także poprawki zgłoszone w trakcie środowego plenarnego posiedzenia Senatu. Chodzi m.in. o przekazanie 50 mln zł na pogłębienie toru wodnego i modernizację portu w Elblągu czy zwiększenie o ponad 51 mln zł wydatków budżetowych Najwyższej Izby Kontroli. Akceptację senatorów uzyskały też poprawki dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych jak m.in. budowa obwodnic Opola, Świdnicy, czy Starogardu Gdańskiego.

W grudniu 2022 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność – do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

autor: Łukasz Pawłowski, Aneta Oksiuta