Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur budzi obawy przedsiębiorców. Chodzi m.in. o objęcie obowiązkiem elektronicznego fakturowania także firm, które nie mają w Polsce siedziby, czy też o system kar pieniężnych – wynika z opublikowanej w poniedziałek opinii Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan w poniedziałkowej informacji prasowej podała, że przekazała Ministerstwu Finansów uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców do projektu ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur.

KSeF jest systemem teleinformatycznym MF służącym do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur. Obecnie korzystanie z systemu przez przedsiębiorców jest dobrowolne, ale od 2024 r. ma się stać obowiązkowe.

„Wątpliwości budzi fakt, że pomimo iż w decyzji Rady Unii Europejskiej Polska otrzymała zgodę na odstępstwo od przepisów dyrektywy VAT i wprowadzenie obowiązkowego elektronicznego fakturowania w odniesieniu do podatników VAT mających siedzibę na terytorium Polski, to w projekcie przepisów wprowadzających KSeF planuje się objąć tym obowiązkiem także podmioty, które nie mają na terytorium Polski siedziby, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” – powiedziała cytowana w informacji prasowej ekspertka Konfederacji Lewiatan Anna Słomińska–Wernik.

Oceniła, że z uwagi na fakt, iż w decyzji Rady nie wskazano wprost odniesienia do stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma podstaw do interpretacji rozszerzającej i objęcia obowiązkiem korzystania z KSeF także podmiotów nieposiadających siedziby na terytorium Polski.

W informacji wskazano, że obawy przedsiębiorców związane są także z postępowaniem w przypadku awarii systemu. Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, podczas awarii KSeF podatnicy zobowiązani będą wystawiać faktury w formacie XML i dostarczać nabywcy w uzgodniony z nim sposób. Następnie faktury te będą przekazywane do KSeF w ciągu 7 dni od przywrócenia działania systemu.

„Zdaniem Lewiatana konieczne jest zapewnienie przedsiębiorcom w odpowiednim czasie informacji o problemach i terminach trwania awarii KSeF. Ważne będzie stworzenie specjalnego interfejsu komunikacyjnego w tym zakresie. Ponadto należy zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przejście z awaryjnej procedury wystawiania faktur poza KSeF na wystawianie faktur bezpośrednio w KSeF, np. w sytuacji, gdy awaria trwała krócej niż zakładano” – podano.

Lewiatan stwierdził, że zastrzeżenia przedsiębiorców budzi kwestia daty wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF. W opinii organizacji mogą bowiem pojawić się rozbieżności pomiędzy datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej a datą wystawienia faktury powszechnie uznawaną w systemach finansowo-księgowych. Ta dwubiegunowość w dacie wystawienia faktury może powodować niespójności dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, a tym samym wykazywanie faktur w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym.

„Proponowany natomiast w ustawie system kar pieniężnych należy ocenić jako zbyt restrykcyjny. Karanie nieprawidłowości w strukturze faktury XML, utworzonej w okresie awarii KSeF, gdyby faktura nie przeszła walidacji, jest zbyt dotkliwe dla przedsiębiorców. W zamian należy rozważyć rozwiązanie, które dałoby podatnikom możliwość poprawienia błędu w pliku XML i złożenia go za pośrednictwem KSeF zgodnie z odpowiednimi wymogami. Jednocześnie, kary nie powinny obejmować podatników, którzy dokonali błędnej oceny swojej obecności w Polsce dla potrzeb rozpoznania stałego miejsca prowadzenia działalności” – przekazała Konfederacja Lewiatan. (PAP)

autor: Marek Siudaj