Rząd po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się m.in. projektem ustawy o maksymalnej cenie gazu dla odbiorców indywidualnych, a także o fundacjach rodzinnych oraz propozycją noweli ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Jednym z punktów, nad którym mają debatować ministrowie, będzie projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Projektowane rozwiązania zakładają zagwarantowanie maksymalnej ceny paliw gazowych m.in. dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, organizacji pozarządowych.

Poza tym projekt określa sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet, przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi z odbiorcami objętymi maksymalnymi cenami gazu. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być Zarządca Rozliczeń S.A.

Rząd zajmie się też projektem ustawy powołującą nową instytucję, jaką będzie fundacja rodzinna. Jej zadaniem ma być przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów (przykładowo na pokrywanie kosztów utrzymania lub kształcenia beneficjentów). Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana.

Projekt - jak podali jego autorzy - stanowi odpowiedź na postulaty firm rodzinnych, które mierzą się, lub będą mierzyć w niedalekiej przyszłości z koniecznością przekazania przedsiębiorstwa następcom prawnym. W Polsce blisko 830 tys. firm to przedsiębiorstwa rodzinne. Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje ok. 57 proc. z nich.

Ministrowie będą też debatować nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Propozycja zakłada m.in. zmianę określenia "przemoc w rodzinie" na "przemoc domowa". "Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie mają na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego" – wskazano w uzasadnieniu.

Rząd ma zająć się również projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Określa on m.in. system oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych i sposób jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne. Opracowanie projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi wynika m.in. z konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Jednym z celów wprowadzenia nowych regulacji jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia badań klinicznych w Polsce.

Ponadto Rada Ministrów wysłucha informacji ministrów aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska na temat sytuacji sektora energetycznego. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ godl/