Sejm skierował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej do dalszych prac w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Posłowie odrzucili zgłoszony w trakcie debaty wniosek o równoczesne skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych.

Projekt zakłada blokadę cen energii dla gospodarstw do 2 tys. kilowatogodzin (kWh).W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną limit wyniesie 2,6 tys. kWh, a u rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników - 3 tys. kWh. Proponowane jest też wprowadzenie dodatkowo, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła - specjalnego dodatku elektrycznego do 1,5 tys. zł.

Co się stanie po przekroczeniu limitu 2000 kWh?

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, mają być rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami - 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników - 3 tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r.

Według szacunków rządu, z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd planuje przeznaczyć 26,8 mld zł.

Dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku elektrycznego. Dodatek ma wynieść 1 tys. zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh - 1,5 tys. zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Projekt zakłada, że o dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. Według szacunków z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł.

Upusty dla oszczędzających energię

Projekt zakłada też wprowadzenie od 1 października br. specjalnego upustu dla gospodarstw, które ograniczą zużycie energii elektrycznej. Wartość upustu ma wynosić 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

Projekt zakłada także wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. Kluczową rolę w systemie zamrożenia cen ma pełnić Zarządca Rozliczeń S.A., który ma weryfikować wnioski o wypłatę rekompensat, a po jego zatwierdzeniu wypłacić rekompensatę w terminie 14 dni. Po zakończeniu roku kalendarzowego Zarządca Rozliczeń będzie miał obowiązek dokonania weryfikacji rekompensat. Projektowana regulacja zakłada, że będzie mógł żądać odpowiednich dokumentów do 31 grudnia 2025 r.

Projekt wprowadza także możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwa zaliczek na poczet wypłaty rekompensat celem zapewnienia płynności finansowej, a jednocześnie umożliwia zwiększenie możliwości zabezpieczenia (lub zwolnienia z zabezpieczenia) transakcji giełdowych, zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A., poprzez złożenie oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w stosunku do co najmniej 90% wartości wymaganych depozytów.

Wydatki funduszy celowych wyłączone z reguły wydatkowej

Projekt wprowadza także zmiany do ustawy o finansach publicznych, które wyłączają wydatki funduszy celowych z reguły wydatkowej. Zgodnie z proponowanym przepisem, "w roku 2022 i 2023 do wydatków stanowiących nieprzekraczalny limit wydatków ustalony w ustawie budżetowej nie wlicza się wydatków: państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonanych ponad kwoty objęte tym limitem".

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)