Za ustawą głosowało 444 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Projekt ustawy do Sejmu wpłynął 1 lipca br. i dotyczy wsparcia rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawę sytuacji pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Podczas czwartkowego głosowania w Sejmie posłanka PiS Teresa Wargocka przekazała, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła 45 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu i wnosi o przyjęcie poprawek o numerach 11, 19, 35, 36 i 43 oraz o odrzucenie pozostałych, a także o uchwalenie projektu ustawy. „Ponad politycznymi podziałami, w ogólnym porozumieniu i zadowoleniu poprawką zgłoszoną w drugim czytaniu Prawa i Sprawiedliwości, podnieśliśmy wynagrodzenia dla rodzin zastępczych do 4100 zł. Dziękuję wszystkim członkom komisji za merytoryczną współpracę" - podkreśliła.

Reklama

Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie - przy użyciu systemu teleinformatycznego - rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Wprowadzona zostanie możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałby wrócić do pieczy zastępczej. Ułatwiony zostanie proces adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego (tj. powyżej 7 lat), w nowej rodzinie adopcyjnej. Pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, przysługiwać będzie urlop ojcowski i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Wprowadzone zostaną zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Zmiany ułatwią podpisywanie umów ze starostami innymi, niż starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej czy kandydata.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

ag/ mir/