Na czwartkowym posiedzeniu Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu w sprawie ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Posłanka PiS Danuta Nowicka, przedstawiając w Sejmie sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze wyjaśniła, że Senat zgłosił 14 poprawek, a komisja wniosła o ich odrzucenie w całości.

W pierwszym bloku głosowano odrzucenie poprawek od nr 1 do 12 oraz nr 14. Za odrzuceniem głosowało 232 posłów, 215 było przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Sejm poprawki odrzucił.

W drugim bloku głosowano odrzucenie poprawki numer 13. Za odrzuceniem było 230 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm poprawkę odrzucił.

Wśród zgłoszonych poprawek senatorowie dodali m.in. przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy, a także wydłużenie terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie. Zaproponowano też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami. Zgodnie z poprawką o wsparcie mogliby się starać przedsiębiorcy, których przychód w sierpniu, wrześniu i październiku 2022 r., byłby niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., a nie o 50 proc. w dwóch miesiącach poprzedzających miesiąc, za jaki ma zostać przyznane wsparcie lub w analogicznym miesiącu zeszłego roku.

Senat wnosił też zmiany wysokości świadczenia, które zamiast 3010 zł miałoby być równe wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 r. Ponadto uprawnieni mieli być zwolnieni z obowiązku opłacania niepłaconych składek ubezpieczeniowych i składek na rzecz niektórych funduszy. Kolejna poprawka nadawała radom gminy prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Izba określiła jednocześnie, że gminom ma przysługiwać rekompensata wypłacana z budżetu państwa, za utracone przychody w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, w pełnej wysokości.

Senatorowie dodali m.in. przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy, a także wydłużenie terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie. Zaproponowano też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami.

Uchwalona przez Sejm na początku września ustawa zakłada, że świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Świadczenie ma wypłacić ZUS, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r.(PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

ag/ mir/