Zmieniony zostanie sposób obliczania kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami, a kwot dotacji podręcznikowej zostanie w tym roku zwiększona o 67 mln zł - zdecydował w czwartek Sejm przyjmując nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe głosowało 443 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Sejm przyjął poprawki do nowelizacji zmieniające zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczą one dotacji podręcznikowej. Zostały one zgłoszone przez posłów PiS podczas drugiego czytania projektu noweli.

Uczniowie szkół podstawowych korzystają z podręczników będących własnością szkoły i udostępnianych im bezpłatnie. Samorządy dostają środki z dotacji budżetu państwa na zakup tych podręczników i zestawów ćwiczeń dla uczniów w ramach tzw. dotacji podręcznikowej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie są objęci tym systemem.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało, że z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów - zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

Poprawki zgłoszone przez PiS, a przyjęte w czwartek przez Sejm, zwiększają maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zakup przez samorządy podręczników i ćwiczeń dla uczniów w 2022 r. z 273 mln zł do 340 mln zł, czyli o 67 mln zł. Określono też nowe w 2022 r. terminy składania wniosków i udzielania dotacji.

Za przyjęciem tych poprawek (głosowane były łącznie) było 446 posłów, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe był inicjatywą senacką. Intencją autorów projektu jest urealnienie kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z przepisami, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Rodzicom przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów według algorytmu, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, którą określa na każdy rok szkolny rada gminy. Samorządy najczęściej wyliczają ją na podstawie cen w kilku stacjach. Umowy są zawierane raz do roku.

W nowelizacji zapisano, że zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie – tak jak obecnie – następował w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem oraz stawka za kilometr przejazdu pojazdu. Stawkę za kilometr przejazdu – również tak jak obecnie – ma określać rada gminy, w drodze uchwały, ale stawka ta nie będzie mogła być niższa, niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym minister infrastruktury wydaje rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem zapisów dotyczących dotacji podręcznikowej, te mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/