Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął posiedzenie, zajmie się projektem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym oraz projektem PiS zmian w Konstytucji. Posłowie będą pracować nad przepisami w sprawie 14. emerytury i pomocy kredytobiorcom. W porządku obrad jest wniosek o odwołanie szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Posłowie rozpoczną dwudniowe posiedzenie od pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli o czternastej emeryturze. Według rządowych szacunków w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób, koszt wypłaty czternastek wyniesie około 11,4 mld zł.

Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Aby otrzymać czternastkę, nie będzie trzeba składać wniosków. Drugie czytanie projektu ma się odbyć jeszcze w środę późnym wieczorem.

W południe odbędzie się II czytania projektu zmian ustawy o Sądzie Najwyższym. Debata ma potrwać do godz. 14.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w ostatni czwartek prezydencki projekt noweli ustawy o SN, zakładający likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej SN. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia, ale z najważniejszych zmian wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska, której przedstawiciele krytykowali prezydencki projekt m.in. w związku z wprowadzeniem instytucji tego testu. Do projektu po poprawce Solidarnej Polski dodano także preambułę.

Zasadnicze założenia prezydenckich propozycji - w tym tzw. test niezawisłości sędziego odnoszący się do spraw niezakończonych prawomocnie - pozostały w projekcie. "Test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania. Do fragmentów projektu mówiących o "teście" przyjęto szczegółowe poprawki PiS. Zmieniły one z trzech dni do tygodnia termin na wniesienie wniosku oraz m.in. dodały konieczność przedstawienia dowodów na zaistnienie okoliczności faktycznych należących do przesłanek "testu".

W czwartek Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu projektem ustawy o zmianie konstytucji, autorstwa posłów PiS. Projekt został złożony w Sejmie 7 kwietnia i zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

W czwartek wieczorem Sejm zajmie się wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek o odwołanie Ziobry złożyli 11 maja posłowie KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050. "Nie ma dziś większego szkodnika dla polskiej racji stanu, aniżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny" - mówił wówczas szef klubu KO Borys Budka. "Człowiek odpowiedzialny za degradację polskiego wymiaru sprawiedliwości, za wielki konflikt z Unią Europejską, za blokadę środków europejskich" - podkreślił.

W czwartek posłowie rozpoczną też prace nad rządowym projektem, który zawiera pakiet zmian dla osób posiadających kredyty hipoteczne. Wśród proponowanych rozwiązań, jest możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy; kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Posłowie zajmą się także projektem zakładającym przekształcenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Jego misja ma być skierowana do narodu ukraińskiego, białoruskiego oraz tej części społeczeństwa rosyjskiego, która potępiła zbrodnie Putina. Projekt nowelizacji to pokłosie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów PiS.

Sejm będzie pracować nad rządowym projektem zmian w ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP. Reguluje on m.in. kwestie rozliczeń podatkowych PKP PLK i umożliwia podwyższenie kapitału spółki.

Posłowie mają też zająć się projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt umożliwia przeprowadzanie szkoleń z języka polskiego dla obywateli Ukrainy wykonujących zawody medyczne. Nowela wprowadza też możliwość objęcia wsparciem dzieci przyjeżdżających z Ukrainy pomiędzy 3. a 5. rokiem życia w ramach czynności i zadań realizowanych przez dziennego opiekuna. Rozszerza też katalog podmiotów posiadających dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.

W czwartkowym, wieczornym bloku głosowań posłowie zdecydują m.in. o losie poprawek i stanowisk Senatu do kilku ustaw w tym do noweli ustawy o służbie zagranicznej oraz do noweli ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Odbędą się także najprawdopodobniej głosowania nad wnioskiem o odwołanie ministra Ziobry a także nad projektem zmian w ustawie o SN. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa