Rozporządzenie ministra finansów z dnia 7 stycznia br. przedłużyło niektórym płatnikom terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od zaliczek za styczeń br. Zgodnie z nim, wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Jak podano w uzasadnieniu, rozporządzenie było reakcją na zgłaszane na początku roku przez niektórych podatników „rozbieżności pomiędzy oczekiwaną oszczędnością podatkową w ujęciu rocznym oraz miesięcznym”. " Przedłużenie terminów poboru zaliczki w drodze rozporządzenia umożliwiło zastosowanie przedłużonych terminów już do wypłat dokonywanych w styczniu. Wynika to z funkcjonującego na gruncie ustawy PIT rozwiązania, zgodnie z którym przekazanie zaliczki pobranej w jednym miesiącu następuje do 20 dnia miesiąca następnego. Wdrożenie tego rozwiązania w drodze ustawy w tak krótkim terminie nie było możliwe" - wskazano. Część ekspertów zwracała uwagę, że rozporządzeniem nie można poprawiać przepisów ustawy o PIT.

Zamieszczony na stronach RCL projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje tę samą kwestię wprowadzoną wcześniej rozporządzeniem. Jak podkreślono, w efekcie płatnik będzie kontynuował, w oparciu o przepisy ustawy PIT, stosowanie mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek określonego w rozporządzeniu. "Zakłada się, że zasadą kontynuacji zostaną objęte miesiące od lutego do grudnia 2022 r., a więc po wejściu w życie tej nowelizacji rozporządzenie będzie wciąż stanowiło podstawę niepobrania części zaliczki w styczniu" - napisano.

Reklama

Projekt ma też zrekompensować pracodawcom zobowiązanym do tworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu aktywności (ZFA) utracone środki przeznaczone na ten cel po wejściu podatkowego Polskiego Ładu. Zgodnie z projektem, dysponenci ZFRON lub ZFA będą uprawnieni do otrzymania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości określonej jako iloczyn stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji.

Pracodawca będzie składał do PFRON wniosek o wypłatę. W tym roku PFRON będzie finansował wsparcie z własnych środków, natomiast od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 150 mln zł.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), natomiast w zakładach aktywności zawodowej tworzy się zakładowy fundusz aktywności (ZFA). Środki funduszy są w całości przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w tych zakładach.

Jak zaznaczono, zarówno ZFRON, jak i ZFA są tworzone głównie ze środków pochodzących z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na skutek podniesienia od 1 stycznia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł zaliczki na podatek dochodowy ulegną obniżeniu. "Będzie to szczególnie odczuwalne w przypadku pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na chronionym rynku pracy, a więc w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej - ich wynagrodzenia oscylują w pobliżu minimalnego wynagrodzenia. Co za tym idzie, zaliczki odprowadzane od wynagrodzeń tych osób na podatek dochodowy od osób fizycznych, zmaleją niemal do zera. Skutkować to będzie znaczącym obniżeniem wpływów na ZFRON i ZFA.(...) Brak środków na ZFRON i ZFA spowoduje, iż nie będzie mogła być udzielana pomoc pracownikom niepełnosprawnym z wyżej wskazanych funduszy" - oceniono w uzasadnieniu projektu regulacji.

Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec

kmz/ drag/