W środę wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, przewidujące trzy formy pomocy dla przedsiębiorców, którzy od 15 grudnia zostali objęci dodatkowymi obostrzeniami w związku z COVID-19. Szacunkowa wartość pomocy to prawie 70 mln zł.

Rozporządzenie zostało we wtorek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zakłada, że wsparcie obejmie przedsiębiorców prowadzących trzy rodzaje działalności: przygotowywanie i podawanie napojów - obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje; działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rozporządzenie przewiduje wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalna wartość tego świadczenia wynosi 14,30 mln zł.

Zakłada też zwolnienie z należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 15,99 mln zł.

Trzecia forma wsparcia to dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Tu maksymalną wartość oszacowano na 39,07 mln zł.

Łączne maksymalne wsparcie udzielone na podstawie rozporządzenia wynosi 69,36 mln zł.

Warunkiem uzyskania świadczeń jest wykazanie, że przychód przedsiębiorcy w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. albo we wrześniu 2020 r.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS wejdą w życie 17 stycznia 2022 r.

Według wcześniejszych informacji Ministerstwa Rozwoju jednokrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wynosić będzie maksymalnie 5 tys. zł. Wnioski o przyznanie zwolnienia z płacenia ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. W przypadku dotacji będzie można to zrobić od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r. Z kolei złożenie wniosku o przyznanie postojowego będzie możliwe od 17 stycznia 2022 r., ale nie będzie ograniczone żadnym terminem końcowym.

Od 15 grudnia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. (PAP)

wkr/ mmu/