Reklama

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Jak zaznaczono, regulacja ma przede wszystkim zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

W wykazie prac legislacyjnych rządu zaznaczono, że konieczność wprowadzenia zmian "wiąże się bezpośrednio z utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej".

Zgodnie z projektem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki.

Co się zmienia

Kolejna zmiana rozszerzy katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o plecakowe miotacze substancji obezwładniających.

Zniesiony zostanie także limit wiekowy dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz uregulowane zostaną kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe oraz zniesione zostaną limity czasowego powierzenia obowiązków służbowych w przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie.

Z kolei w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzony zostanie zapis umożliwiający otrzymanie rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ jann/