W te działania wpisuje się podpisana niedawno przez Bank Pekao z Centrum UNEP/GRID-Warszawa umowa Partnerstwa „Razem dla Środowiska”. We współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, organizacją pozarządową działającą w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Bank Pekao zamierza aktywnie wspierać i wdrażać projekty na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, m.in. poprzez edukację i budowanie świadomości ekologicznej.

Wspólnie z fundacją Bank Pekao realizował już działania edukacyjne oraz wolontariackie skierowane do pracowników Banku Pekao. Od września ubiegłego roku Pekao współpracuje z NFOŚ i zrealizował szereg działań edukacyjnych oraz wolontariackich adresowanych do jego pracowników m.in. webinary: „Czy mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym?”, "Różnorodność biologiczna, czyli o co chodzi z szóstym wymieraniem". Pekao razem z fundacją prowadzi warsztaty dla Ambasadorów Ekologii, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. ochrony środowiska, gospodarki odpadami czy prawidłowej segregacji śmieci.

W strategii ESG Bank Pekao w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zaangażuje się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Bank zakłada, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. W perspektywie 2030 roku Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną (zakres 1 i 2).

Reklama

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a polskim rządem. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Centrum wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych.