"Dziś zaprezentowaliśmy program Porozumienia. Jutro wybierzemy nowe władze, a ja podsumuję 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i powiem o naszych planach na przyszłość: z kim i jak chcemy zmieniać Polskę" - oświadczył Gowin we wpisie na Twitterze.

Kongres wyborczy Porozumienia ma rozpocząć się w niedzielę o godzinie 11.

W sobotę pod hasłem "Polska od nowa" odbył się kongres programowy Porozumienia Jarosława Gowina. Politycy ugrupowania wskazywali, że nowy program wypracowano z ponad setką ekspertów podczas 14 konferencji programowych, które odbywały się w całej Polsce.

Lider ugrupowania podczas wystąpienia podkreślał, że "polityka jest od tego, aby służyć interesom społeczeństwa". Podkreślał, że państwo musi być skuteczne i silne oraz musi pozostawiać jak największą przestrzeń wolności dla jednostek, stowarzyszeń, rodzin i samorządów. "Chcemy, żeby nasze państwo było w pełni demokratyczne i praworządne" - mówił i tłumaczył, że to właśnie w imię tych wartości, Porozumienie sprzeciwiło się ubiegłorocznym wyborom korespondencyjnym.

"Skuteczne państwo musi być państwem działającym jak najbliżej obywateli" - kontynuował Gowin. "Opowiadamy się za szerokim zakresem kompetencji samorządów. Równocześnie, trzeba jednak pilnować, by przyznając samorządom nowe zadania przeznaczać dla nich odpowiednie środki finansowe. Stąd jeden z najważniejszych postulatów Porozumienia, czyli zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT" - oświadczył.

Gowin wskazywał też, że w czasie pandemii to jego resort przygotował programy pomocowe. "To my przygotowujemy teraz dalekosiężne programy szybkiego przewrócenia polskiej gospodarki na ścieżkę dynamicznego wzrostu" - powiedział. Wskazywał na takie programy jak strategia produktywności czy nowa polityka przemysłowa.

Jak dodał, jego ugrupowanie wie, że w gospodarce najlepiej sprawdzają się prywatna własność, niskie podatki, swobodna konkurencja i interwencja państwa, ale ograniczona do niezbędnego minimum. "Wiemy, że w tych obszarach jest jeszcze wiele do zrobienia i jesteśmy zdeterminowani żeby bronić zwłaszcza interesów klasy średniej. Tej grupy, która w największym stopniu przyczyniła się do spektakularnego sukcesu Polski po roku 1989" - wskazał.

Szef Porozumienia mówił ponadto, że jako konserwatyści "jesteśmy przywiązani do tradycyjnych wartości, ale wiemy też, że polskie społeczeństwo jest pluralistyczne". "Jako chrześcijanie jesteśmy głęboko przekonani o nienaruszalnej godności każdego człowieka, niezależnie od jego przynależności narodowej, koloru skóry, płci czy orientacji seksualnej" - mówił.

Dodał, że społeczeństwo musi troszczyć się o ludzi potrzebujących pomocy. "Stąd program ekonomii społecznej. Będziemy jednak dbać o to, aby ten program nie przeradzał się w postawę wyuczonej bezradności, nie uzależniał człowieka od pomocy ze strony państwa" - zaznaczył.

Gowin mówił też, że położenie geopolityczne naszego kraju wymaga od każdego rządu i każdego pokolenia szczególnej baczności jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W tym kontekście wskazał, że są trzy filary bezpieczeństwa: przynależność do NATO, UE i duże nakłady na polską armię. "Jako konserwatyści jesteśmy przekonani, że w tych obszarach trzeba stawiać na ciągłość i konsensus. Na porozumienie ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami rząd - opozycja" - stwierdził.

Gowin poruszył też kwestię wiedzy i nauki. "Wiemy, że w współczesna gospodarka i współczesne społeczeństwo wymagają dużych nakładów na edukację i naukę. To my przygotowaliśmy dwie ustawy o innowacyjności, koncepcję doktoratów wdrożeniowych. To my dbamy i będziemy konsekwentnie dbać o to co jest warunkiem swobodnego rozwoju nauki, czyli autonomię uczelni" - zapewnił.

Lider Porozumienia mówił też o kwestii klimatu. "W duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za świat, opowiadamy się za troską o nasze środowisko. To jest pewne dobro, które nasze pokolenie musi przekazać następnym pokoleniom" - mówił. Wskazywał na koncepcję zielonej gospodarki i "nasz wkład w transformację energetyczną, energooszczędne budownictwo". "Uważamy, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i jesteśmy zdecydowani przekazać to dobro w jak najlepszym stanie pokoleniu naszych dzieci i naszych wnuków" - mówił Gowin.

Wiceprezes Porozumienia, wiceszef MON Marcin Ociepa poruszył temat bezpieczeństwa. "Doskonale rozumiemy w Porozumieniu położenie geograficzne Polski i to, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu powinna nas motywować do zwiększania nakładów na rozwój sił zbrojnych, na ich innowacyjność, ale także w kierunku innych inwestycji, które poprawiają ekosystem bezpieczeństwa wewnątrz kraju oraz w naszym najbliższym otoczeniu" - mówił. Akcentował też konieczność inwestycji w sojusze, obecność wojsk sojuszniczych czy ścisłą współpracę w ramach NATO.

Członek prezydium zarządu krajowego Porozumienia i wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak mówić o polityce zagranicznej podkreślał ,że ugrupowanie chce dalszego zacieśniania współpracy w ramach UE. "Chcemy zacieśniania współpracy, ale jesteśmy przeciwni koncepcji federalizacji Europy" - zaznaczył. Stwierdził też, że podstawą bezpieczeństwa militarnego Polski jest poza naszymi własnymi siłami zbrojnymi także NATO.

"Opowiadamy się za zdecydowanym i szybkim wzrostem nakładów na polską armię. Uważamy, że wszystko co osłabia NATO jest w istocie niekorzystne dla Europy i dla Polski" - mówił.

Dodał, że Porozumienie opowiada się za rozwijaniem bliskich relacji z USA, a w odniesieniu do Ukrainy opowiada się za przywróceniem jej suwerenności w granicach sprzed zajęcia Krymu. "Uważamy też, że Polska nie może zapominać o prawach człowieka na Białorusi" - dodał.

Członek prezydium partii i jej rzeczniczka Magdalena Sroka powiedział, że Porozumienie proponuje zmianę systemu ustrojowego poprzez przekształcenie Senatu, "jako izby wyższej parlamentu reprezentującej samorząd terytorialny". "Uważamy, że izba wyższa parlamentu, zgodnie z zasadami trójpodziału władzy powinna stać się reprezentacją interesu samorządu terytorialnego, aby decyzje podejmowane na szczeblu centralny nie destabilizowały systemu, który udało nam się wspólnie budować przez 30 lat"- mówiła.

"Wierzymy mocno w państwo zdecentralizowane, w którym obywatele, zarówno poprzez swoich przedstawicieli jak i bezpośrednio, decydują zgodnie z zasadą pomocniczości o swoich sprawach. postulujemy zatem utworzenie systemu centrum administracyjnych na poziomie gmin i powiatów, w którym w jednym miejscu będzie można wszystkie sprawy w zakresie różnych poziomów" - mówiła. Wskazywał też na kontynuację informatyzacji usług publicznych, czy deglomerację instytucjonalną.

Politycy Porozumienie przedstawiając postulaty ugrupowania wskazywali na konieczność gruntowego przemyślenia fundamentów samorządności lokalnej. "Proponujemy udział w PIT - gminy na poziomie 44 proc., powiaty - 14 proc., województwa - 2 proc. Udział w CIT - gminy na poziomie 9 proc., powiaty 3 proc., województwa 19 proc." - mówił poseł Stanisław Bukowiec. Wskazywał te na konieczność wprowadzenie stałego mechanizmu wsparcia, subwencję inwestycyjną dla samorządów. "Niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego zmiany w systemach podatkowych (...) wymuszają działania systemowe. Proponujemy zatem uruchomienie opartej o zobiektywizowane kryteria subwencji rozwojowej na cele inwestycyjne" - stwierdził. Mówił też o utworzeniu regionalnych lub subregionalnych centrów kompetencyjnych na rzecz administracji i obywateli w zakresie stosowania cyfrowych rozwiązań. Porozumienie postuluje też powołanie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej.

Poseł Michał Wypij podkreślił koniczności sprawnego systemu opieki zdrowotnej. "Proponujemy wzmocnienie roli szpitali powiatowych, jako ośrodków szybkiej diagnostyki wspierających lekarzy rodzinnych i ratownictwo medyczne. Specjalny fundusz modernizacyjny pomoże szpitalom powiatowym przygotować się do pełnienia wraz lekarzami rodzinnymi roli pomocy medycznej pierwszego kontaktu" - powiedział Wypij. Mówił też o projakościowym motywowaniu lekarzy rodzinnych. "Musi temu towarzyszyć zwiększenie liczby i kompetencji lekarzy rodzinnych" - mówił. Zwracał uwagę na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia kadry medycznej.

Przewodnicząca Konwencji Krajowej Porozumienia i wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek podkreślała, że Polacy zasługują na wysoką jakość życia, ale wymaga to odpowiedzialności i roztropności tych, którzy odpowiadają za podejmowanie decyzji politycznych i ekonomicznych.

"Wyzwania gospodarcze, szczególnie w okresie postpandemicznym, cyfryzacja i wzrost znaczenia innowacyjności wymuszają nowe podejście do sposobu wspierania zatrudnienia i organizacji rynku pracy. Porozumienie gotowe jest wziąć odpowiedzialność za te sprawy, mamy konkretne rozwiązania, gotowe projekty dotyczące modernizacji rynku pracy, w tym kształtowania kompetencji pracowników i sposobów wspierania pracodawców w ich codziennych staraniach" - mówiła.

Politycy Porozumienia zaproponowali też m.in, utworzenie specjalistycznego Sądu Rynku Kapitałowego, wprowadzenie ustaw - o wspieraniu zatrudnienia, zatrudnieniu cudzoziemców, pracy zdalne, a także program Polskiej Strefy Inwestycji Eksportowych, w ramach którego zostanie powołany Fundusz Wsparcia Eksportu, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, niższe podatki dla mikrofirm, ulgę na prototypu czy automatyzację produkcji. Postulowali też wprowadzenie programu zwiększającego dostęp do edukacji dzieci wiejskich poprzez organizację dowozu dzieci na zajęcia sportowe, specjalistyczne. Akcentowali też, że nowoczesna infrastruktura jest warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego dlatego konieczne jest ukończenie budowy kluczowych tras drogowych łączących nasz kraj ze szlakami komunikacyjnymi w innych krajach i jednocześnie zadbaniem o rozwój dróg łączących mniejsze miasta z aglomeracjami. Wskazywali też na konieczność rozwoju rozbudowy i modernizacji szlaków kolejowych, wzmocnienie programu sieci światłowodowych oraz dostępu do sieci 5G. Mówili też o upowszechnianiu idei nowoczesnych, regionalnych spalarni odpadów, budowie farm fotowoltaicznych i magazynów energii.

Podczas kongresu programowego o propozycjach ws. mieszkalnictwa mówiła wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka. Zwracała uwagę, że w Polsce brakuje oferty mieszkaniowej odpowiadającej potrzebom i możliwościom przeciętnie zarabiających obywateli.

Mówiła, że Porozumienie proponuje m.in. wprowadzenie bomu mieszkaniowego do kwoty nawet 160 tys. zł, stworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), rozwój budownictwa społecznego i komunalnego, reformę spółdzielni mieszkaniowych. Porozumienie chce także dokonać reformy planowania przestrzennego oraz wprowadzić cyfryzację procesu budowlanego.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy mówił z kolei o wyzwaniach klimatycznych. Podkreślał, że najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed ludzkością jest zapobieżenie globalnej katastrofie klimatycznej, a Polska powinna w wyzwaniach klimatycznych mówić jednym głosem z całą Unią Europejską.

"Powinniśmy przyjąć deklarację osiągniecia neutralności klimatycznej Polski do 2050 r. i wprowadzić ją do strategii i polityk krajowych. Za deklaracją powinny pójść szybkie działania w kierunku odejścia od wykorzystania węgla" - mówił Gut-Mostowy.

Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek wskazywał, że rewolucja technologiczna, nowe modele ekonomiczne, szybkie zmiany w geopolityce, integracja gospodarcza i polityczna, niepewność przyszłości powodują konieczność przeformułowania modeli kształcenia i doskonalenia zawodowego. Mówił, że Porozumienie proponuje m.in. wdrożenie programu opieki nad zdolnymi uczniami.

"Szczególną uwagę przywiązywać będziemy do kształcenia w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – w każdym powiecie utworzone zostanie przynajmniej jedna Pracownia Przyszłości" - mówił Murdzek.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podkreślała, że rodzina jako podstawa społeczeństwa musi znajdować oparcie w państwie. "Postulujemy poszerzenie funkcji opiekuńczych państwa o działania stymulujące, poszukujące indywidualnego wsparcia i aktywizacji" - mówiła Janik.

O konieczności zwiększenia nakładów na kulturę mówił z kolei przewodniczący zespołu programowego Krzysztof Głuc. Wskazywał, że szczególne działania powinny być poświęcone zwiększeniu równego dostępu do kultury. Dodał, że konieczne jest dostrzeżenie roli twórcy, aby zapewnić mu nieskrępowaną wolność artystyczną i warunki godnego życia. Należy - jak mówił - odbudować prestiż sztuki.

Na koniec podstawowe postulaty programu Porozumienia przypomniał lider partii Jarosław Gowin. Jako pierwszy wymienił silny samorząd. "Zapewnimy samorządowi stabilność finansową i dalszy rozwój, dzięki zwiększeniu poziomu finansowania z podatków PIT i CIT" - mówił Gowin.

"Po drugie, nareszcie proste i przejrzyste podatki dla przedsiębiorców, wprowadzimy jednolitą daninę zastępującą dodatek dochodowy i składki społeczne. Po trzecie - zerowy podatek VAT na artykuły dla dzieci. Po czwarte czystsze powietrze już od 2022 r., w nowych budynkach rezygnacja z węgla już od przyszłego roku, we wszystkich budynkach - do roku 2030, a ciepłownictwie i energetyce - do roku 2040" - mówił Gowin.

Jak piąty postulat programowy Porozumienia nową politykę mieszkaniową i mieszkanie w zasięgu każdej rodziny, czyli tanie mieszkania na wynajem z możliwością wykupu na własność. (