W sprawie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 8 (dawniej Franciszka Szustra 8) na warszawskim Mokotowie komisja uznała, że decyzja z 24 kwietnia 2006 r. "została skierowana do osoby zmarłej, co stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa, której dopuścił się prezydent Warszawy wydając decyzję".

Za wydaną z naruszeniem prawa komisja uznała także kolejną z decyzji prezydenta stolicy odnoszącą się do tej nieruchomości - z 27 czerwca 2008 r. Według komisji prezydent dokonał niedopuszczalnej zmiany pierwotnej decyzji z 2006 r., gdyż "nie uzyskał zgody wszystkich stron postępowania na zmianę (...), uwzględniając jako strony postępowania jedynie wnioskodawców oraz nie zbadał czy za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony".

Ponadto komisja zajęła się sprawą odszkodowania przyznanego za nieruchomość położoną pomiędzy ul. Wandy i Paryską na Saskiej Kępie. Komisja ustaliła, że burmistrz Pragi-Południe przyznał odszkodowanie za tę nieruchomość, a tymczasem "po wydaniu tego aktu administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 9 lutego 2012 r. stwierdziło nieważność decyzji odmawiającej przyznanie prawa własności czasowej zapadłej w niniejszej sprawie". Ta decyzja stanowiła zaś przyczynę przyznania odszkodowania.

"Nadto decyzją prezydenta Warszawy z 26 maja 2014 r. ustanowiono użytkowanie wieczyste w stosunku do znacznej części gruntu, za którą uprzednio przyznano odszkodowanie. Komisja dopatrzyła się również innych nieprawidłowości na gruncie niniejszej sprawy: niewłaściwie określono krąg podmiotów uprawionych do otrzymania odszkodowania i nie ustalono, kiedy uprawnieni zostali pozbawieni możliwości władania nieruchomością" - przekazała komisja.

W związku z tym komisja orzekła we wtorek o nieważności decyzji burmistrza Pragi-Południe, na podstawie której "ustalono, przyznano i określono sposób wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość".

Komisja we wtorek wydała też dwie decyzje przyznające odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom pokrzywdzonym przez reprywatyzację w sprawach ul. Widok 22 oraz ul. Schroegera 72, w których przyznała 46 tys. 828 zł odszkodowań i zadośćuczynień.

"Łączna suma dotychczas przyznanych kwot na rzecz lokatorów przez komisję wynosi 10 mln 543 tys. 860 zł" - poinformowano we wtorkowym komunikacie komisji.