Sejm ma rozpocząć prace od przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o podatku od towarów i usług, którego celem ma być uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Przyjęcie zmian w przepisach wynika ze konieczności wypełnienia unijnych zobowiązań. Drugie czytanie projektu ma się odbyć w czwartek.

Następny punkt w porządku obrad to pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Projekt zakłada rozwój Społecznych Agencji Najmu i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z "Mieszkania na start", czyli drugą częścią tzw. rynkowego pakietu mieszkaniowego. Drugie czytanie też zaplanowano na czwartek.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie przygotowanego w resorcie sprawiedliwości projektu nowelizacji Prawa o prokuraturze oraz m.in. ustawy o finansach publicznych. Chodzi w nim o uporządkowanie kwestii depozytów prokuratorskich. W projekcie przewidziano obowiązek gromadzenia sum depozytowych prokuratury na rachunkach depozytowych ministra finansów, zaś kompetencje do dysponowania tymi rachunkami mają zostać przyznane kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych prokuratury. Takie rachunki miałyby być zakładane w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po rozpatrzeniu tych trzech punktów posłowie w głosowaniu zdecydują, czy porządek obrad zostanie uzupełniony m.in. o przeprowadzenie pierwszych czytań trzech projektów ustaw Lewicy dotyczących praw kobiet i aborcji.

Chodzi o projekt tzw. ustawy ratunkowej depenalizującej pomoc przy aborcji przygotowany po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z październiku ub. roku, a ponadto o dwa projekty, których celem jest m.in. zapewnienia opieki zdrowotnej i pomocy materialnej w okresie ciąży, a także zagwarantowanie prawa do legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Z kolei Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i Koalicja Polska-PSL chcą rozszerzenia porządku obrad o informację premiera nt. stanu przygotowań oraz prowadzonych konsultacji w zakresie Krajowego Planu Odbudowy, jego szczegółowych zapisów, listy proponowanych reform i zasad podziału środków między urzędy centralne i samorządy.

Po rozstrzygnięciu tych wniosków posłowie mają zająć się sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi o projekt ws. opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych.

W połowie marca sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem projektu, argumentując m.in., że marginalizuje on rolę samorządów. Sejm podczas drugiego czytania w połowie kwietnia odrzucił to stanowisko komisji i ponownie skierował do niej projekt noweli. Komisja tym razem zaproponowała szereg poprawek zakładających m.in. skrócenie okresu ustalania mapy zdrowotnej, planów krajowych i wojewódzkich z 7 lat do 5 lat.

Zdaniem wnioskodawców projektu zmiany mają porządkować proces zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia. W świetle nowych przepisów minister zdrowia będzie zobligowany nie tylko do przygotowania map i przeprowadzania ich analizy, ale też do przygotowania strategii opartej właśnie na tej podstawie tzw. krajowego planu transformacji. Ma on narzucać pewne szczegółowe działania np. do zadań przypisane będą konkretne podmioty, ustalony będzie harmonogram działań i oszacowane ich skutki finansowe.

We wstępnym porządku obrad jest także przeprowadzenie drugiego czytania projektu noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, który przewiduje zmiany definicji małej instalacji OZE, przedłużenie terminów działania niektórych mechanizmów wsparcia oraz złagodzenie regulacji dotyczących planowania przestrzennego dla źródeł odnawialnych.

Możliwe jest, że Sejm przeprowadzi także drugie czytanie projektu noweli ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, który zakłada, że Skarb Państwa będzie mógł obejmować nowe akcje Krajowej Spółki Cukrowej z prawem głosu.

Posłowie mają tez przeprowadzić drugie czytanie rządowego projekt nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, który zakłada wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Ponadto doprecyzowany ma być sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sejm ma też zająć się projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, którą na początku marca podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa zakłada m.in. stworzenie nowej funkcji Szefa Służby Zagranicznej, zmianę naboru kadr do służby zagranicznej i możliwość powoływania przez głowę państwa odrębnych ambasadorów na placówkach dyplomatycznych. Projekt noweli reguluje kwestię pracy kobiet w ciąży, wprowadza definicję członka rodziny i regulacje dotyczące dodatku cywilnego.

W czwartek posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy nowelizującej Kodeks cywilny. Chodzi o zmiany, zgodnie z którymi najbliższej rodzinie osoby, która np. wskutek wypadku doznała trwałego uszkodzenia ciała, przysługiwać będzie zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej.

Prezydent Andrzej Duda chce, by przepis ten stosowany był z mocą wsteczną, tj. także w stosunku do roszczeń ze zdarzeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nieprzedawnionych w dniu wejścia jej w życie.

W czwartkowym wieczornym bloku głosowań posłowie mają głosować nad wyborem uzupełniającym sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa. Posłowie PiS wskazali kandydaturę sędzi Sądu Rejonowego w Malborku Katarzyny Chmury.

W głosowaniu posłowie mają też zdecydować o powołaniu nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejmowa komisja sprawiedliwości rekomenduje Izbie wybór historyka, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego.

Sejm zdecyduje też o losie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którą dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych została uchwalona przez Sejm w połowie kwietnia. Jej celem jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Regulacja wprowadzi do e-dowodów (dowodów z warstwą elektroniczną) drugą cechę biometryczną, tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy.

Sejm rozpatrzy także poprawki Senatu do nowelizację tzw. ustawy covidowej, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Senat zaproponował cztery poprawki, trzy z nich sprowadzają się do wykreślenia z noweli zapisów dotyczących m.in. szczepień w aptekach, praw emerytalnych pracowników górniczych pracujących przy zwalczaniu epidemii oraz przedłużania możliwości wydawania dokumentów, które nie spełniają wymogów. W czwartej z poprawek chodzi o zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej nie o 187 mln zł, ale o 280 mln zł i o zapisanie w noweli, na co pieniądze ze zwiększonej rezerwy mają być przeznaczone.

Ponadto posłowie mają zdecydować o losie senackich stanowisk i poprawek m.in. do: nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; nowelizacji Prawa energetycznego; ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

W piątek posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, a także wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020 wraz ze stanowiskiem komisji.

Następnie zostanie ogłoszona tygodniowa przerwa w posiedzeniu - do piątku, 28 maja. Wówczas posłowie planują zdecydować o stanowiskach i poprawkach Senatu do kolejnych ustaw, w tym do tzw. ustawy ratyfikacyjnej.

Sejm uchwalił ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE 4 maja. Ratyfikacja grudniowej decyzji Rady Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia m.in. Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Po tym jak ustawa dotycząca ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych trafiła do Senatu, marszałek izby Tomasz Grodzki zapowiedział, że senatorowie zajmą się nią podczas posiedzenia 27 maja. Mówił wówczas, że senatorowie nie będą składać do ustawy poprawek, lecz zaproponują preambułę do niej oraz dodatkową uchwałę dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy.