Rzecznik MŚP Adam Abramowicz interweniuje u wicepremiera i szefa MRPiT Jarosława Gowina w sprawie pomocy publicznej dla wykonujących działalność gospodarczą fundacji i stowarzyszeń – informuje w środę biuro Rzecznika MŚP.

Rzecznik MŚP wystąpił do ministra rozwoju, pracy i technologii o podjęcie działań w celu ochrony praw fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych wykonujących działalność gospodarczą.

W opublikowanym w środę komunikacie Abramowicz zwraca uwagę, że w przepisach o wsparciu dla branż, które najbardziej ucierpiały w następstwie wybuchu epidemii COVID-19, prawodawca postanowił określić katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania specjalnego wsparcia poprzez odwołanie się do kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, odpowiadających przeważającej działalności wykonywanej przez przedsiębiorców.

"Problem fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych polega na tym, że niezależnie od tego, jaki kod PKD dana organizacja wskaże jako kod swojej przeważającej działalności gospodarczej we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS, ze względów statystycznych w dotyczącym tej organizacji wpisie w rejestrze REGON jako kod przeważającej działalności gospodarczej zostaje wpisany kod +94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana+" – czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje Rzecznik MŚP, efektem przyjęcia, że weryfikacja statusu przedsiębiorcy uprawnionego do otrzymania pomocy odbywa się wyłącznie w oparciu o dane zawarte w rejestrze REGON, jest pozbawienie fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą możliwości ubiegania się o pomoc przeznaczoną dla przedsiębiorców z branży szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

"W związku z powyższym Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wskazał, że przyjęty sposób weryfikacji podmiotów uprawnionych nie może prowadzić do wykluczenia z pomocy podmiotów, które w rzeczywistości spełniają warunek otrzymania wsparcia. Tym bardziej, że przepisy materialnoprawne nie ograniczają prawa do otrzymania tego wsparcia do przedsiębiorców posiadających określoną formę prawną" – czytamy w komunikacie.

Zdaniem Abramowicza konieczne jest "pilne wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych mających na celu umożliwienie przedsiębiorcom wykazania faktycznego wykonywania działalności oznaczonej kodem PKD uprawniającym do uzyskania pomocy w sposób inny, niż przez odwołanie się do danych zawartych w rejestrze REGON".