Sejm w środę rano przyjął uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównywania szans osób w spektrum autyzmu. Izba niższa wskazuje w dokumencie, że mając na uwadze troskę o potrzeby ponad miliona obywateli - osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, państwo powinno stwarzać im godne warunki do życia i pracy. Zapewniono, że Sejm wspiera rozwiązania systemowe pozwalające na kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych osób.

W uchwale napisano, że biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z Karty Praw Osób z Autyzmem i Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, Sejm uznaje za ważną realizację strategii niwelowania barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych przez rozwinięcie obecnego systemu opieki nad osobami w spektrum autyzmu, tak aby urzeczywistnić ich prawa we wszystkich obszarach życia z uwzględnieniem poziomu ich funkcjonowania.

"Każdej osobie w spektrum autyzmu należy umożliwić godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia" – napisano w uchwale.

Dodano, że Sejm, stwierdzając, iż powyższe zobowiązanie wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Konwencji o Prawach Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz innych aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, "popiera wszelkie działania mające na celu rozwijanie rzeczonej strategii".