Programy przyjęte w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szerszym zakresie niż dotychczas będą mogły być realizowane w drodze elektronicznej - przewiduje projekt nowelizacji, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Projekt został przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

"Rząd chce zapewnić lepszą efektywność realizacji programów, które mogą być przyjęte w oparciu o ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aby to umożliwić, wprowadzono podstawę prawną do realizacji programów w drodze elektronicznej w szerszym niż dotychczas zakresie" - poinformowano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Jak wskazano, statystyki pokazują, że Polacy w przeważającej większości korzystają z elektronicznej drogi ubiegania się o świadczenia. Dla przykładu, w 2020 r. zostało złożonych 3,2 mln wniosków o świadczenie "Dobry start", w tym prawie 2,3 mln elektronicznych. Oznacza to, że drogę online wybrało ponad 70 proc. wnioskodawców.

Projekt przewiduje, że Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych warunków realizacji programu, że składanie wniosku, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń, odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. W ten sam sposób mają być także doręczane m.in. decyzje, zawiadomienia i wezwania w sprawie świadczeń.

Pisma te opatrywane będą kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszczać się będzie w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

W przypadku, gdy Rada Ministrów przyjmie takie rozwiązanie, organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie musiał zapewnić – w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji. Organ realizujący świadczenia będzie musiał także zapewnić pomoc przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów.

"Takie rozwiązania zapewnią, że żadna osoba uprawniona do świadczeń przysługujących na podstawie programu nie zostanie pozbawiona możliwości wnioskowania o ich przyznanie" - zapewniono w komunikacie CIR.