Według wstępnego harmonogramu na początku obrad Sejmu rozpocznie ślubowanie poselskie złoży Łukasza Mejza, który obejmie mandat po zmarłej posłance PSL Jolancie Fedak.

We wtorek późnym popołudniem posłowie wysłuchają informacji Prezesa Rady Ministrów na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych.

Sejm zajmie się też projektem noweli ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; celem zmian jest "rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19". Dotyczyć to będzie niektórych zawodów medycznych. Określi je w rozporządzeniu minister zdrowia.

Obecnie tylko lekarze mogą kwalifikować do szczepień na postawie standardowego wywiadu przesiewowego wypełnianego przez pacjenta przed szczepieniem oraz badania fizykalnego pacjenta.

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt noweli ustawy o działach i administracji rządowej. Poprzednia nowela została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej noweli, Narodowe Centrum Sportu.

Projekt wprowadza także nowy dział administracji – centrum administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące: określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej. Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, doprecyzowując zadania i obowiązki działającej przy rządzie Rady Legislacyjnej, a także zakłada utworzenie Rządowego Centrum Analiz, którego szefa powołuje premier.

W porządku obrad Sejmu znalazł się również projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który wprowadza mechanizm monitorowania karier absolwentów szkół średnich.

Zgodnie z projektem możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie szczegółowych danych potrzebnych do monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Proponowane rozwiązania nawiązują do podobnych przepisów przyjętych w szkolnictwie wyższym, ale są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.

Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt noweli, który przedłuża okres wstrzymani sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.

Sejm ma rozpatrzyć też rządowy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Projekt zakłada powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Posłowie zajmą się projektem zmian w ustawach w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Projekt zakłada stopniowe przekształcenie OFE w IKE (indywidualne konta emerytalne). Przekształcenie miałoby nastąpić z dniem 28 stycznia 2022 r. Wtedy też minimalna alokacja w krajowe akcje ma wynieść 75 proc. W projekcie podano, że przekazanie pierwszej transzy opłaty przekształceniowej do FUS ma nastąpić do 11 lutego 2022 r., a drugiej do 28 października 2022 r.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca (z wyjątkami); 31 maja ma nastąpić zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne (2,92 proc. wynagrodzenia) do OFE ma nastąpić ostatniego dnia miesiąca, w którym ustawa zostanie ogłoszona. Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji projektu, w szacunkach założono, że ustawa wprowadzająca proponowane zmiany zostanie ogłoszona w maju 2021 r.

Sejm przeprowadzi także pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender" który dotyczy wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny.

Posłowie zdecyduje też w głosowaniu, czy porządek obrad zostanie uzupełniony: o informację Ministra Zdrowia na temat liczby oraz wskazania przyczyn zgonów w Polsce od 1 października 2020 r., w szczególności w zakresie liczby oraz przyczyn zgonów, które nie są wywołane koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19; o informację Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do możliwej fali powodziowej w Polsce.