Określenie warunków technicznych, jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych w formie aktu prawnego powszechnie obowiązującego to cel projektowanego przez MRPiT rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych został we wtorek opublikowany i przekazany do konsultacji i uzgodnień.

Ocena Skutków Regulacji wskazuje, że dotychczas warunki techniczne dla rurociągów przesyłowych są każdorazowo uzgadniane z organem dozoru technicznego. Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia zostaną określone przez ministra.

Jak zauważa się w uzasadnieniu, obecnie w krajowym porządku prawnym nie funkcjonują przepisy określające szczegółowe warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie rurociągów przesyłowych wydane na podstawie przepisów ustawy. Rozporządzenie takie od początku obowiązywania ustawy o dozorze technicznym czyli od 1 stycznia 2001 r. nigdy nie zostało wydane.

Dzięki temu - jak zauważa się w uzasadnieniu - po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia, zaczną obowiązywać jednolite przepisy, co m. in. przyczyni się do uproszczenia i skrócenia procesu uzgadniania. Eksploatujący nie będą musieli każdorazowo występować o wydanie „indywidulanie” warunków technicznych na określone czynności - podkreśla się.

Projekt zawiera szczegółowe warunki w zakresie projektowania rurociągów przesyłowych oraz ich elementów, warunki techniczne, jakie muszą spełniać materiały i elementy przeznaczone do wytwarzania, naprawy lub modernizacji rurociągu przesyłowego.

Projektowane przepisy precyzują, że materiały i elementy powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w uzgodnionych specyfikacjach technicznych, dostarczone wraz z dokumentami kontroli oraz oznakowane w sposób zapewniający ich identyfikację i przyporządkowanie do dokumentu kontroli.