PZU spodziewa się zgód regulacyjnych dot. przejęcia pakietu Pekao w II kw. 2017


Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) spodziewa się uzyskania zgód regulacyjnych w kwestii nabycia pakietu akcji Pekao w II kwartale 2017, poinformował prezes PZU Michał Krupiński.
"Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i zostaną zrealizowane warunki to Żubr wróci z ziemi włoskiej do polskiej. Wnioski do UOKiK i KNF wkrótce trafią do urzędów. Jesteśmy w trybie konsultacji. Oczekujemy uzyskania zgód w II kwartale 2017 r., co będzie warunkować zamknięcie transakcji" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.
Uważa on, że cena nabycia na poziomie 1,3x wartości księgowej oszacowanie na I pół. 2017 r. jest atrakcyjna, a transakcja ma uzasadnienie strategiczne. Według jego słów, długoterminowe perspektywy wzrostu Pekao i sama transakcja wpisuje się w strategię PZU zakładającej budowę grupy bankowej i zdywersyfikowanej grupy finansowej.
PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.
Transakcja będzie realizowana w strukturze obejmującej dwa etapy. W ramach pierwszego etapu PZU SA nabędzie od sprzedającego 100% udziałów w spółce celowej (SPV), która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20% ogólnej liczby głosów oraz, w tym samym momencie, PFR dokona bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10% ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, przypadającym po nie mniej niż 60 dniach od pierwszego nabycia, PFR dokona bezpośredniego nabycia pozostałego pakietu akcji banku objętego SPA reprezentującego ok. 2,8% ogólnej liczby głosów.
Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających, które obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez Sprzedającego oraz PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Warunki te muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalony, co do zasady, na pierwszą rocznicę podpisania SPA, tj. 8 grudnia 2017 r. W przypadku, gdy warunki nie zostaną spełnione lub uchylone zgodnie z SPA, wówczas każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji.
Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł, zaś udziały i akcje te nabędzie za tę cenę Bank Pekao, PZU lub wskazany przez PZU podmiot.
PZU przewiduje, że po zamknięciu transakcji będzie mógł ująć Pekao w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ubezpieczyciel zakłada, że transakcja przyniesie szereg korzyści finansowych, m.in. spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11% wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018. Dodatkowy dochód będzie miał pozytywny wpływ na średnioterminowy wskaźnik ROE PZU i przyczyni się do osiągnięcia planowanego przez PZU wskaźnika ROE na poziomie 18%. Spodziewane jest, że wysoki stosunek współmierności kapitałowej oraz wysoki wskaźnik ROE Pekao przyczynią się do utrzymania aktualnej polityki wypłaty dywidendy w wysokości prawie 100% osiągniętego zysku.
Obecnie PZU ma ok. 25,26% akcji Alior Banku, który przejął niedawno Meritum Bank oraz podstawową działalność (bez kredytów hipotecznych i TFI) Banku BPH (połączenie prawne już nastąpiło, a operacyjne planowane jest do 31 marca 2017 r). Alior Bank zakończył właśnie bez powodzenia negocjacje w sprawie zakupu podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
(ISBnews)