Celniczki apelują do minister pracy o wsparcie ich starań o włączenie służby celnej do systemu emerytur mundurowych. W środę złożyły w resorcie petycję, w której domagają się wsparcia obywatelskiego projektu w tej sprawie, który od blisko roku jest procedowany w Sejmie.

Obecnie celnicy są częścią powszechnego systemu emerytalnego i nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Prawo do emerytur mundurowych mają żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 formacji mundurowych.

"Oczekujemy wsparcia nas w dążeniu do usytuowania funkcjonariuszy celnych tak samo jak funkcjonariuszy innych służ mundurowych, co wreszcie zniesie naszą dyskryminację" - powiedziała PAP po spotkaniu w ministerstwie wiceprzewodnicząca związku zawodowego Celnicy.pl. Maria Mrugała.

Podkreśliła, że dyskryminacja polega na tym, że "celnicy mają restrykcje i ograniczenia jak wszystkie służby mundurowe, stosunek służbowy jak w każdej innej formacji mundurowej, natomiast nie mają uprawnień emerytalnych na takich samych zasadach jak pozostałe służby mundurowe".

"Obecnie jesteśmy w systemie powszechnym, co oznacza, że powinniśmy wykonywać zadania do 67. roku życia, wymaga się od nas realizacji zadań w warunkach szkodliwych dla zdrowia, wymaga się od nas predyspozycji psychicznych i fizycznych, jakie mogą spełnić tylko osoby w wieku 40-50 lat. Więc z chwilą, gdy dochodzimy do tego wieku, tracimy te predyspozycje stajemy się obciążeniem dla służby" - powiedział Mrugała.

Przypomniała, że w marcu 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące, a w Sejmie od grudnia procedowany jest "projekt obywatelski, który realizuje ten wyrok". "Projekt jest na etapie prac podkomisji i prace nie postępują do przodu" - mówiła Mrugała i dodała, że celniczki apelują o poparcie tego projektu i pomoc w jego wdrożeniu.

Projekt zakłada, że – tak jak żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych – celnicy będą przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby. Po 15 latach na emeryturę mogą przejść funkcjonariusze, którzy wstąpili do służby przed 1 stycznia 2013 r. Natomiast rozpoczynający służbę po 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny osiągną w 55. roku życia i po odsłużeniu 25 lat.

Pod petycją podpisało się kilka tysięcy kobiet - celniczek i żon oraz najbliższych funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej. W przekazanej PAP informacji prasowej celniczki podkreślają, że przez cały okres ich służby, okres służby ich mężów "życie rodzinne jest podporządkowane wykonywaniu obowiązków zawodowych".

Jak wskazują sygnatariuszki petycji "służba funkcjonariusza celnego i związana z nią dyspozycyjność, wiąże się nie tylko z pracą zmianową w systemie ciągłym, to znaczy przez 24 godziny we wszystkie dni tygodnia, ale także z częstą zmianą miejsca pełnienia obowiązków".

"Sygnatariuszki petycji liczą, że w Ministerstwie kierowanym przez panią Elżbietę Rafalską znajdą wsparcie, którego efektem będzie zakończenie wieloletniej dyskryminacji funkcjonariuszy celnych względem funkcjonariuszy pozostałych służb. Wystarczy nieco dobrej woli rządzących, a Rodziny celników zostaną otoczone należną im ochroną" - podkreślono w informacji prasowej.

W lipcu rząd ocenił, że rozwiązania zaproponowane w obywatelskim projekcie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, który włącza celników do systemu emerytur mundurowych, są "zbyt daleko idące". Uznał też, że niezbędne są kompleksowe przepisy regulujące te kwestie.

"Rada Ministrów pozytywnie ocenia dążenia wnioskodawców do wypracowania rozwiązań legislacyjnych zmierzających do realizacji wyroku TK. Jednak w ocenie rządu zakres uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy Służby Celnej proponowanych w obywatelskim projekcie ustawy jest zbyt daleko idący i wykracza poza zakres wynikający z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też rząd proponuje, aby zgodnie z wyrokiem TK, uprawnienia emerytalne na nowych zasadach otrzymali jedynie ci funkcjonariusze Służby Celnej, którzy wykonują zadania podobne do zadań policji" - głosił lipcowy komunikat CIR w tej sprawie.

Emerytury mundurowe stanowią odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i są wypłacane z budżetu państwa. Wysokość emerytury jest obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok rośnie o 3 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji. (P)