15 przedstawicieli środowisk kombatanckich i represjonowanych powołano do nowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nominacje w Belwederze wręczyli reprezentujący prezydenta minister Wojciech Kolarski i p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów Jan J. Kasprzyk.

W skład nowej Rady weszli: przedstawicielka m.in. Światowego Związku Żołnierzy AK mjr Eugenia Maria Cegielska; prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko; prezes Związku Inwalidów Wojennych RP płk Marian Kazubski; prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia WiN Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego ppłk Waldemar Kruszyński; reprezentująca środowiska emigracyjne wdowa po ostatnim prezydencie na uchodźstwie Karolina Kaczorowska; prezes Zarządu Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Zygmunt Łabędzki; żołnierz AK i prawnik Bogusław Nizieński oraz prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 "Jaworzniacy" kpt. Jerzy Pruszyński.

Do Rady powołani zostali też: prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Stanisław Zalewski; prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego mjr Jadwiga Obrembalska; prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich płk dr inż. Zbigniew Zaborowski; prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk dr hab. Ryszard Sobierajski; wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich ppłk Zbigniew Galperyn; przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów prof. Wojciech Wolski i prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr Leszek Żukowski.

"To, że uroczystość wręczenia nominacji do Rady Kombatanckiej odbywa się w Belwederze to dowód na to, jak ogromną wagę prezydent przywiązuje do współpracy ze środowiskami kombatanckimi i jak je ceni. Państwa rola jest nie tylko doradcza i opiniodawcza, ale państwo są wzorem zaangażowania dla tych, którzy pełnią służbę publiczną" - mówił w środę podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, składając gratulacje w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak zaznaczył podczas inauguracji Rady p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, marszałek Józef Piłsudski, który miał siedzibę w Belwederze uczył, że "pracę dla Rzeczpospolitej zawsze trzeba traktować w kategorii służby".

"Służby Polsce i służby drugiemu człowiekowi. Myślę, że tak też Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych swoją misję pojmuje i wypełnia. To państwo nauczyli nas jak najpiękniej kochać ojczyznę i jak kochać drugiego człowieka, współobywatela. Dlatego pracownicy Urzędu starają się wytworzyć taką atmosferę i tak wam służyć, aby być głosem waszego środowiska w strukturach administracji publicznej" – mówił Kasprzyk.

Przed uroczystością w asyście honorowej Wojska Polskiego złożono kwiaty przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego.

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych to organ opiniodawczo-doradczy działający przy szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jej członków powołuje szef Urzędu spośród kombatantów i osób represjonowanych z zachowaniem właściwej reprezentacji poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 osób. Członkowie pełnią swe funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców i sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe.

Do jej zadań należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, zgłaszanie wniosków lub postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego oraz do władz państwowych i samorządowych. Swoje opinie wyraża w postaci uchwał, które przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych, w takich sytuacjach wymagana jest jednomyślność członków Rady.(PAP)