Na rozpoczętym we wtorek po godz. 12 posiedzeniu rząd ma przyjąć Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019. Będzie też pracować nad wnioskiem do Brukseli o przyznanie Polsce prawa do odstępstwa od unijnych zasad podatku VAT.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 i zawarte w nim założenia będą podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017, natomiast Aktualizacja Programu Konwergencji na 2016 r. (APK), która jest częścią planu ma zostać do końca kwietnia przesłana do oceny Brukseli.

Dokument przewiduje, że w tym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,6 proc. PKB, a w kolejnych latach: 2,9 proc. PKB, 2 proc. PKB i 1,3 proc. PKB w 2019 r.

Ministerstwo Finansów zapowiada w kolejnych latach "znaczące dostosowanie fiskalne", które pozwoli osiągnąć cel średniookresowy (MTO), czyli deficyt strukturalny w wysokości 1 proc. PKB, zaraz po roku 2019. Wskazano m.in. na umiarkowany wzrost kosztów administracji publicznej, umiarkowany wzrost wydatków emerytalno-rentowych, znaczną poprawę sytuacji dochodowej polskich gospodarstw domowych i w konsekwencji redukcję liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Ponadto resort finansów przewiduje oszczędności na kosztach obsługi długu oraz działania uszczelniające system podatkowy. "Jednocześnie założono wzrost wydatków prorozwojowych, tj. inwestycji publicznych do poziomu ok. 4,7-4,8 proc. w latach 2018-19, wobec 4,3 proc. w 2016 r. i utrzymano podstawowe stawki podatkowe na niezmienionym poziomie, w tym stawki akcyzy" - napisano.

Ministerstwo zakłada, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2016 r. wyniesie 3,8 proc., a podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. MF spodziewa się, że w tym roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadną średnio o 0,4 proc. w stosunku do w 2015 r.

Zgodnie z projektem resort finansów rozważa stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od podatku o 1 tys. zł rocznie począwszy od 2017 r., aż do osiągnięcia poziomu 8000 zł. Równocześnie dyskutowana jest kwestia wprowadzenia degresywności kwoty wolnej.

W dokumencie zapowiedziano, że do 2019 r. uszczelnienie systemu podatkowego da budżetowi 22-33 mld zł.

Rząd ma przyjąć ponadto wniosek do Brukseli o przyznanie Polsce prawa do odstępstwa od unijnych zasad podatku VAT, które miałoby obowiązywać w przyszłym roku. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów dotyczy on podniesienia od 2017 r. limitu zwolnienia tzw. podmiotowego z VAT ze 150 tys. do 200 tys. zł. Pozwoliłoby to większej grupie małych przedsiębiorców skorzystać z tego zwolnienia.

"Wśród korzyści po stronie małych przedsiębiorców są m.in.: brak konieczności rozliczania VAT, uproszczona dzienna ewidencja sprzedaży, brak obowiązku składania deklaracji VAT. Zmiana ta pozwoliłaby zmniejszyć koszty administracji podatkowej związane z obsługą takich podatników. Tym samym większe nakłady mogłyby zostać skierowane na walkę z oszustwami VAT" - zaznacza resort finansów.

Rząd ma się też zająć Krajowym Programem Reform (KPR). Krajowe Programy Reform to główne narzędzie realizacji na poziomie państw członkowskich unijnej strategii "Europa 2020" - to długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE na l. 2010–2020 mający przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, poprawy produktywności i spójności społecznej.

Krajowe Programy Reform co roku są aktualizowane. Tegoroczne uwzględniają priorytety zawarte przez Komisję Europejską w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. Chodzi o działania stymulujące wzrost inwestycji, zobowiązanie do reform strukturalnych i do prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej. Jednym z najważniejszych wyzwań wskazanych przez Komisję Europejskiej jest poprawa warunków dla prowadzenia biznesu.

W porządku obrad znalazł się również projekt noweli Prawa celnego, który zakłada wdrożenie od 1 maja unijnego kodeksu celnego. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów unijny kodeks celny zakłada m.in. uproszenia procedur celnych oraz przyspieszenie i ujednolicenie postępowań celnych. Przewiduje też pełną elektronizację wymiany i przechowywania danych. (PAP)