Reklama

„Rozmawiamy o czymś, co możemy robić razem – to m.in. sprawy związane z polityką senioralną” - mówił podczas czwartkowych obrad w Szczyrku marszałek przewodniczącego w tym półroczu konwentowi woj. śląskiego Wojciech Saługa.

„Postępujący proces starzenia się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia służby zdrowia to problemy, które dotykają wszystkich regionów. Rolą samorządów jest zapewnienie dostępu do służby zdrowia na najwyższym poziomie, a także tworzenie warunków do dobrego i godnego starzenia się. Podjęliśmy w tym zakresie szereg inicjatyw w ramach projektu +Śląskie dla Seniora+ i chcemy wyznaczać standardy dla wszystkich województw” - zadeklarował Saługa.

Zaznaczył, że z tego względu częścią środowych obrad konwentu były warsztaty urzędników odpowiedzialnych za sprawy senioralne w poszczególnych regionach. Chodziło o wypracowanie propozycji, które – wdrażane w województwach - przyczyniałaby się do poprawy jakości życia osób starszych. Rekomendacje te zebrano w „Kodeksie dobrych praktyk polityki senioralnej”.

Jednym z założeń kodeksu uczyniono włączanie tematyki starości do polityk województw. Miałoby się to odbywać poprzez: włączanie jej do regionalnych dokumentów strategicznych, upowszechnianie w procesie edukacji szkolnej (za pośrednictwem centrów doskonalenia nauczycieli czy ośrodków metodycznych), kampanie społeczne (także ponadregionalne) dotyczące kreowania pozytywnego wizerunku starości i problemów osób starszych, a także inicjatywy mające zwiększać bezpieczeństwo seniorów.

Proponowane działania mające zwiększać aktywność w tych grupach wiekowych to: kampanie mające informować i zwiększać ich aktywność społeczną, kreowanie liderów i tworzenie warunków do ich działania aktywizującego te środowiska, tworzenie regionalnych baz informacyjnych o organizacjach działających na rzecz seniorów oraz ich ofercie, a także programy szkoleniowe promowania kształcenia specjalistów zajmujących się animowaniem działań w środowiskach senioralnych.

W obrębie opieki medycznej i wsparcia opiekuńczego samorządowi specjaliści zaproponowali: wspieranie tworzenia na poziomie powiatów centrów usług społecznych, w tym łączących usługi społeczne i zdrowotne, tworzenie warunków do wspólnych działań w zakresie sektora usług społecznych i zdrowotnych oraz inicjatywy na rzecz zwiększenia liczby lekarzy geriatrów i usprawnienia ścieżki specjalizacji.

Aktywności fizycznej i profilaktyce zdrowotnej w najstarszych grupach wiekowych miałyby sprzyjać: programy promocji profilaktyki uwzględniające m.in. pielęgniarki środowiskowe, konkursy promujące działania aktywizujące mieszkańców czy działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności w każdym wieku.

Specjaliści rekomendowali też uwzględnianie elementów „srebrnej gospodarki”: poprzez działania rozwijające ekonomię społeczną dla seniorów oraz diagnozujące potrzeby i przekazujące je przedsiębiorcom w kontekście zapotrzebowania na produkty i usługi dla seniorów. Wśród działań na obszarach wiejskich zasugerowali mobilne punkty zdrowia (świadczenie usług zdrowotnych i profilaktyki w miejscu zamieszkania) oraz wykorzystanie potencjału osób starszych (w tym ich doświadczenia zawodowego) np. do tworzenia regionalnych szlaków dziedzictwa.

Samorząd woj. śląskiego dostrzegając szybkie starzenie się tamtejszego społeczeństwa i zagrożenie tendencją depopulacji (dziś w wieku poprodukcyjnym jest prawie 20 proc. spośród ponad 4,5 mln mieszkańców) od kilku miesięcy wprowadza pakiet rozwiązań dla seniorów. W styczniu br. po raz pierwszy obradowała Śląska Rada ds. Seniorów, powstała strona internetowa seniorzy.slaskie.pl; wdrażana jest również Śląska Karta Seniora uprawniająca do zniżek lub darmowego korzystania z publicznej i prywatnej oferty kulturalnej, rozrywkowej czy sportowej.(PAP)